הדרישות במהלך הלימודים

1.  השתתפות פעילה בכל אחד מן השיעורים והסמינריונים.

2.   במסלול המחקרי יגישו התלמידים עבודה סמינריונית אחת ובמסלול העיוני יגישו שתיים, אחת בכל תחום. מומלץ לכתוב את העבודות בהדרכת מנחים שונים. כתיבת שתי עבודות בהדרכת אותו מנחה תיעשה לאחר קבלת אישור מיוחד.

3.   בהתאם לנוהלי הפקולטה, על התלמיד להגיש עבודה סמינריונית אחת עד תחילת שנת הלימודים השנייה של לימודיו. לאחר שהעבודה תיבדק ויימסרו כל הציונים של שנת הלימודים הראשונה, תדון ועדת ההוראה של התכנית על כל תלמיד ותלמיד, ובהתאם להישגיו הוא יופנה לאחת משלוש הדרכים:

 א. התלמיד ימשיך את לימודיו במקבץ רגיל ויכתוב עבודת גמר: במהלך הייעוץ לקראת שנת הלימודים השנייה מומלץ שהתלמיד יבחר מנחה ונושא לעבודה. בתום הסמסטר הראשון של שנה ב' ימלא התלמיד טופס עבודת גמר לתואר שני.

 ב. אם הישגיו של התלמיד מצוינים והוועדה תתרשם מיכולתו הגבוהה, הוא יופנה למסלול ישיר לדוקטורט.

 ג. אם הישגיו של התלמיד נמוכים מהראוי, הוא לא יוכל להמשיך את לימודיו בתכנית.

4.  עבודת הגמר במסלול המחקרי:

 עבודת הגמר אמורה לשקף היכרות טובה של הסטודנט עם התחום הנחקר, חשיבה ביקורתית, יצירתיות, מיומנויות מתודולוגיות ומיומנויות כתיבה אקדמית, וכל אלה אמורים לבוא לידי ביטוי במסגרת פרויקט מחקר תחום היטב מבחינת תכניו וממוקד בשאלות ספציפיות. ניתן להגדיר את עבודת הגמר כעבודה סמינריונית מחקרית, מורחבת ומשוכללת. עבודת הגמר תתפרס על פני 80 עמודים לכל היותר, ובכללם תקציר קצר בעברית ובאנגלית ורשימה ביבליוגרפית.

 לאחר שעבודת הגמר תאושר על ידי מדריכיה, היא תיבדק גם על ידי קורא נוסף (או קוראים נוספים).

התכנית תנהיג הליך להגשת הצעות לעבודות גמר בהדרכה מתאימה ולבדיקת העבודות לאחר השלמתן.
 
לפירוט בנושא סדר הגשת עבודות גמר לחץ כאן

5.  במסלול העיוני (בלא עבודת גמר) יעמדו התלמידים בבחינת גמר.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח