מסלולי הלימוד

החוג מקיים תכניות לימוד לתואר הראשון בשני מסלולים:

מסלול דו-חוגי ומסלול משולב חד-חוגי (חוג מורחב).

1) מסלול הלימודים הדו-חוגי הוא באחת משתי המגמות:
     א. המגמה לשפה וספרות ערבית
     ב. המגמה ללימודי האסלאם

2) מסלול הלימודים המשולב - חוג מורחב בשתי המגמות יחד - החל משנה א', הנחשב כלימוד בשני חוגים (110 ש"ס).
   

היקף שעות הלימוד:

א. במגמה לשפה וספרות ערבית היקף שעות הלימוד עומד על 60 ש"ס, לפי החלוקה הבאה:
    (1) תלמידים הפטורים מהקורסים ערבית א' וערבית ב' ילמדו 60 ש"ס.
    (2) תלמידים הפטורים מהקורס ערבית א' ומחוייבים בקורס ערבית ב', ילמדו 62 ש"ס בפועל. 

ב. במגמת האסלאם היקף שעות הלימוד עומד על 54 ש"ס, לפי החלוקה הבאה: 
    (1) תלמידים הפטורים מהקורסים ערבית א' וערבית ב' ילמדו 54 ש"ס. 
    (2) תלמידים המחויבים בקורס ערבית א' ובקורס ערבית ב' ילמדו בפועל 60 ש"ס.  
    (3) תלמידים הפטורים מן הקורס ערבית א' ומחויבים בקורס ערבית ב' ילמדו בפועל 56 ש"ס. 

ג. במסלול המשולב היקף שעות הלימוד עומד על 110 ש"ס, לפי החלוקה הבאה:
    (1) תלמידים הפטורים מהקורסים ערבית א' וערבית ב', ילמדו 110 ש"ס.
    (2) תלמידים המחוייבים בקורס ערבית ב', ילמדו בפועל 112 ש"ס.  

 

* היקפו של הקורס ערבית א' הוא 10 שעות אשר מתוכן ישוקללו 4 שעות בלבד. הקורס מזכה עם זאת בפטור מקורסי בחירה בהיקף של 2 ש"ס. 
* היקפו של הקורס ערבית ב' הוא 10 שעות אשר מתוכן ישוקללו 4 שעות בלבד. הקורס מזכה עם זאת בפטור מקורסי בחירה בהיקף של 4 ש"ס.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח