קורסי החובה

- תלמידות ותלמידי התכנית חייבים להשתתף בשבעה קורסי ליבה בהיקף 15 ש"ס.

- בקורסי הליבה של התכנית מוצגת קשת מקיפה של תולדות מיקומן של הנשים וייצוגן (תרבות ותיאוריה,  היסטוריה, משפטים, סוציולוגיה וגיאוגרפיה). כמו כן מוצגות בקורסי הליבה תיאוריות פמיניסטיות מגוונות,  המניחות תשתית של חשיבה ומחקר מנקודת מבט של המיקום ההיסטורי והמשתנה של נשים ושל גברים במטרה  להציע חשיבה ומחקר ביקורתיים, פלורליסטיים ורב-תרבותיים.

- הקורס המתודולוגי, מטרתו להציג שיטות מחקר הניזונות מתיאוריות ומחשיבה פמיניסטיות. סיום הקורס הוא  תנאי להשתתפות בסמינריון.

- יש להשתתף בקורסים עד תום השנתיים הראשונות ללימודים, ובשלושה מהם לפחות בשנה הראשונה.

 
 
         להלן פירוט קורסי החובה:

 

 

קורסי תכנית לימודים בין-פקולטטית לתואר הראשון

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי הליבה - מסגרת 100

1071232801 - "כחול זה צבע של בנים"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר** (תאריך בחינה)
פרופ' יואל דפנהסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00נפתלי101
**דרישת קדם: "מבוא לפסיכולוגיה " או לימוד פרקים: 2, 7,
** 19-18 וכן אפנדיקס 3 בספר:
** Introduction to Psychology, Atkinson et. al..
0608340601 - סדנת קריאה (וכתיבה) מגדרית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון גבעסמסטר א'סדנהג'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00ווב001
0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר דקל טלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב001
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי101
0608113302 - שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי (תאריך בחינה)
ד"ר וילמובסקי ענבלסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00גילמן220
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

 

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח