קורסי החוג לפילוסופיה

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי התואר הראשון

שיעורי שנה א'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

מבוא כללי ללוגיקה

0618101201 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קבוצות תרגיל צמודות לנ"ל

0618101202 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
מר אלירן חזיזהסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00גילמןא362
0618101203 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה לתלמידי פכ"מ (תאריך בחינה)
גב' חן רווהסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00גילמן262
0618101204 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
מר אלירן חזיזהסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00גילמן262
0618101205 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' רון נויברגרסמסטר א'תרגילג'18:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618101206 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
מר דור זכרוביץ'סמסטר א'תרגילד'08:00–10:00גילמן262
0618101207 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' חן רווהסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618101208 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
גב' שחר רשףסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00גילמןא362
0618101209 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה לתלמידי פכ"מ (תאריך בחינה)
גב' שירה אחישרסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב

שיעור המבוא לפילוסופיה חדשה

0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה חדשה:

חובה לתלמידי החוג

0618106801 - ק"מ: דקארט - קבוצה א' (תאריך בחינה)
גב' רוני קדם קלובסקי סמסטר א'תרגילא'14:00–16:00דן-דוד210
0618106802 - ק"מ: דקארט - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
גב' הדר אליקיםסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00דן-דוד101
0618106803 - ק"מ: דקארט - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
מר אורן לבנהסמסטר א'תרגילד'08:00–10:00גילמןא362
0618106804 - ק"מ: דקארט - קבוצה ד' (תאריך בחינה)
גב' בילי ארןסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00דן-דוד210

שיעור המבוא לפילוסופיה יוונית

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה יוונית:

חובה לתלמידי החוג

0618103101 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר מיכאל גולדבויםסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00דן-דוד209
0618103102 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר אורי איתןסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00דן-דוד209
0618103103 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
מר הדר אפטרמןסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00דן-דוד209

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

0618101801 - מבוא לתורת המוסר (תאריך בחינה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618104301 - מבוא לפילוסופיה סינית (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103701 - מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

שיעור המבוא לפילוסופיה חדשה

0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה חדשה:

חובה לתלמידי החוג

0618106805 - ק"מ: דקארט - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר ארנון רוזנטלסמסטר ב'תרגילב'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618106806 - ק"מ: דקארט- קבוצה ב' (תאריך בחינה)
גב' דפנה מרקסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00דן-דוד101
0618106807 - ק"מ: דקארט - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
מר יהונתן חובהסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00דן-דוד101
0618106808 - ק"מ: דקארט - קבוצה ד' (תאריך בחינה)
גב' רון נויברגרסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד102

שיעור המבוא לפילוסופיה יוונית

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה יוונית:

חובה לתלמידי החוג

0618103104 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר מתן שפיראסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00דן-דוד101
0618103105 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר רון צ'אקירסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00דן-דוד102
0618103107 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
מר יהונתן סופרין סמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00גילמן362
0618103106 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ד' (תאריך בחינה)
מר יהונתן סופרין סמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד210

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

0618101001 - מבוא ללוגיקה פילוסופית** (תאריך בחינה)
ד"ר רן לנצטסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
** תנאי קדם: מבוא כללי ללוגיקה
0618101501 - מבוא לפילוסופיה של השפה (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן326
0618105901 - מבוא לאסתטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' רות רונןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעורי שנים ב'-ג'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

0618220001 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה (תאריך בחינה)
ד"ר עילית פרברסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן280

תרגיל צמוד לשיעור: מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

חובה לתלמידי החוג

0618220101 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר מאיר קורצוייל סמסטר א'תרגילג'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618220102 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר אדם אבולעפיהסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00דן-דוד101

קריאה מודרכת יום וקאנט (מסגרת 220)

0618206801 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר תום מרגליתסמסטר א'תרגילא'18:00–20:00גילמןא361
מר תום מרגליתסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמןא361
0618206802 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר יונתן ליסטיקסמסטר א'תרגילב'08:00–10:00גילמןא361
מר יונתן ליסטיקסמסטר א'תרגילה'08:00–10:00גילמןא361

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

0618220002 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן326

תרגיל צמוד לשיעור: מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

חובה לתלמידי החוג

0618220103 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א' (תאריך בחינה)
גב' עדן כץסמסטר ב'תרגילב'18:00–20:00גילמןא361
0618220104 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר דן גולדשמידטסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00גילמןא361
0618220105 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
מר אורן רוזסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00דן-דוד101

קריאה מודרכת יום וקאנט (מסגרת 220)

0618206803 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א' (תאריך בחינה)
מר דרור בירגרסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00דן-דוד211
מר דרור בירגרסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00דן-דוד211
0618206804 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב' (תאריך בחינה)
מר יונתן לויןסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00דן-דוד101
מר יונתן לויןסמסטר ב'תרגילג'18:00–20:00גילמןא362
0618206805 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ג' (תאריך בחינה)
גב' שיר חולבסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00דן-דוד101
גב' שיר חולבסמסטר ב'תרגילד'08:00–10:00דן-דוד101

מסלול: חקר התודעה

קריאה מודרכת לתלמידי שנה שנייה במסלול

0618645701 - מושג הנפש בתקופתנו (ב'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו (תאריך בחינה)
גב' ורד בכרסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן261

שיעורי יסוד בפילוסופיה: (מסגרת 224)

יש ללמוד 2 קורסי יסוד במהלך התואר הראשון

סמסטר א'

0618288201 - שיעור יסוד - פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן279
0618201701 - שיעור יסוד - סוגיות במחשבה פוליטית עכשווית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן220
0618233401 - שיעור יסוד - הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן279
0618285301 - שיעור יסוד - סימבולים - שפה, חישוב מחשבה (תאריך בחינה)
פרופ' אלי דרזנרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן280

סמסטר ב'

0618258201 - שיעור יסוד - פילוסופיה דרך פרדוקסים (תאריך בחינה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן279
0618284501 - שיעור יסוד - פסיכואנליזה ופילוסופיה (תאריך בחינה)
פרופ' רות רונןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן280
0618286501 - שיעור יסוד - פילוסופיה של הנפש (תאריך בחינה)
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן278
0618202301 - שיעור יסוד - הנאורות והנאורות-שכנגד (תאריך בחינה)
ד"ר עילית פרברסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן326

שיעורי בחירה כלליים (מסגרת 124)

סמסטר א'

0687245901 - בודהיזם בהודו-פילוסופיה ופרקטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן280
0618274601 - פילוסופיית האמנות של מרטין היידגר (תאריך בחינה)
מר פיוטר שמוגליאקובסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן304
0690161501 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק א') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן281
0662212101 - הולדת הפילוסופיה של פריז: פוקו, דלז ודרידה (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0690161101 - קריאה בספר מורה הנבוכים (חלק א') (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00גילמן282
0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים א' (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג002
0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326
0618204701 - ניאו-הינדואיזם בעידן הגלובאלי: דת, חברה, מוסר (תאריך בחינה)
מר גור ליבנהסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן306
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00ווב001
0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279
0687245501 - דרכים אחרות של חרות: דיון בין תרבויות וזמנים (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן279
0618204901 - היסטוריה פילוסופית של ההרמוניה במערב (תאריך בחינה)
מר יואב ביירךסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00גילמן277

סמסטר ב'

0687245401 - הפילוסופיה של ההיעדר בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן (תאריך בחינה)
גב' גליה דורסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן280
0690161601 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281
**לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'
0690161301 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים** (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
**מוכר כשיעור בחירה
0690264501 - התיתכן יהדות כתרבות (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג105
0659305601 - מבוא לתיאוריה ביקורתית (השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר נועם יורןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן456
0690161201 - קריאה בספר מורה הנבוכים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן277
**לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'
0618230301 - אמת (תאריך בחינה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן306
0618204601 - "אלף מישורים" לדלז וגואטרי - קריאה בהצעה לחידוש הפילוסופיה (תאריך בחינה)
מר אדם אבולעפיהסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן307
0687246501 - האם אפשר לדבר על הדאו:בעיית השפה בפילוסופיה הסינית (תאריך בחינה)
מר רועי פורתסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן362
0659212601 - מושגים מדעיים ומושגים אחרים (תאריך בחינה)
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג103
0687246601 - נרטיבים של חופש בפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
0662209701 - דיבור ואמת: נקודת מבט פסיכואנליטית (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
0618201901 - דרך ומימוש** (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן220
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'שו"ת00:00–00:00
**קורס משלב עשייה, הודעה על המפגשים תשלח לנרשמים
0662129201 - רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן278
0680324301 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב' ** (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00דן-דוד212
**לא ניתן לשמוע את חלק ב' ללא חלק א'
0618205401 - מושגי יסוד בפנומנולוגיה ההוסרליאנית (תאריך בחינה)
גב' פנינה זייץסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן280
0618206301 - Topics in the metaphysics of time and modality (תאריך בחינה)
ד"ר אולה סולומיאקסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן260
0618204801 - נונסנס (אצל אפלטון, קאנט, קירקגור וויטגנשטיין) (תאריך בחינה)
מר יהונתן וורטהייםסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן279
0618202101 - The Aesthetics of Music (תאריך בחינה)
ד"ר אלוירה די בונהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן361
0659213301 - הדקדוק הנורמטיבי: בין שיח, פרשנות וביקורת (תאריך בחינה)
ד"ר נווה פרומרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן304
0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן280
0618205301 - "העין את עצמה אינה רואה" שיקספיר והפילוסופים (תאריך בחינה)
מר עמרי הדרסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן306

תחומי לימוד:

שיעורי המשך+תרגיל צמוד (מסגרת 122)

א. מטאפיסיקה ותורת ההכרה

סמסטר א'

שיעור המשך

0618235001 - תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן307
0618235002 - תרגיל צמוד לנ"ל - מטאפיסיקה המשך (תאריך בחינה)
גב' נעמי כורםסמסטר א'תרגילב'18:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

סמינרים

0618300501 - ידע מוסרי? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאיר לויסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמןא317
ד"ר יאיר לויסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן260
0618365601 - שפינוזה: קריאה ב"אתיקה" (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00גילמן262

סמסטר ב'

סמינרים

0618490101 - רציונליות תיאורטית ומעשית** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמןא361
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמןא362
**סמינר מ.א. פתוח לב.א.
0618329501 - המדינה של אפלטון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0659212401 - המטפיזיקה של אבן סינא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג212
0618404801 - מפעולה אישית לפעולה משותפת** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא361
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא361
**סמינר מ.א. פתוח לב.א.

ב. לוגיקה ופילוסופיה של השפה

סמסטר א'

שיעור המשך

ניתן להתמחות בשיעור המשך אחד בתחום הלימוד

0618240101 - פילוסופיה של השפה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' אלי דרזנרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
0618240102 - תרגיל צמוד לנ"ל - שפה המשך (תאריך בחינה)
מר איתמר בן-יאירסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00
0618745801 - לוגיקה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן305
0618745802 - תרגיל צמוד לנ"ל - לוגיקה המשך (תאריך בחינה)
גב' נעמי כורםסמסטר א'תרגילד'08:00–10:00גילמן261

סמינרים

0618300801 - בעית האינטואיציה אחרי קאנט (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00גילמן304

סמסטר ב'

סמינרים

0618300101 - דיוידסון - פירוש, שפה פעולה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618300601 - מרקסיזם ופילוסופיה של השפה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

ג. פילוסופיה מזרחית ומושווית

סמסטר א'

שיעורי המשך

ניתן להתמחות בשיעור המשך אחד בתחום הלימוד

0618222301 - פילוסופיה הודית - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן278
0618222302 - תרגיל צמוד לנ"ל - הודית המשך (תאריך בחינה)
מר דור מילרסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00דן-דוד209
0687247001 - פילוסופיה סינית-שיעור המשך (תאריך בחינה)
מר רועי פורתסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618222501 - תרגיל צמוד לנ"ל- סינית המשך** (תאריך בחינה)
גב' רננה פריםסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**תרגיל חובה לתלמידי החוג לפילוסופיה

סמינרים

0687342201 - תודעה, מדיטציה וטרנספורמציה בהגות הבודהיסטית בדרום ומזרח אסי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר קרן ארבלסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמן261
0687342301 - חידות דתיות-מזרח ומערב (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמיר
ד"ר נחמה ורבין
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן262

סמסטר ב'

סמינרים

0618405901 - אינטרטקסטואליות ודיאלוג ** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דני רוהסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמןא361
** סמינר מ.א. פתוח לב.א.
0618300401 - טקסט, פרשנות, ופרקטיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00
0687343101 - גיבורי הרוח בהודו המודרנית:ראמוהן רוי, ויווקאננדה, מהטמה גנד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יוחנן גרינשפוןסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00גילמן261

ד. פילוסופיה של הדת

סמסטר א'

שיעור המשך

0618220901 - פילוסופיה של הדת - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00דן-דוד102
0618220902 - תרגיל צמוד לנ"ל - דת המשך (תאריך בחינה)
מר רועי פולדסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00דן-דוד102

סמינרים

0687342301 - חידות דתיות-מזרח ומערב (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמיר
ד"ר נחמה ורבין
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן262

סמסטר ב'

סמינרים

0659212401 - המטפיזיקה של אבן סינא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג212
0659909601 - מחלוקות: פילוסופיה, תאולוגיה, וזהות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמןא317
0618406001 - בעיית הרע בפילוסופיה ובדת** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
**סמינר מ.א. פתוח לב.א.
0697406601 - לוינס בין יהודים לנוצרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן260
**סמינר בהיקף 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה נוסף.

ה. תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית

תלמיד שיבחר בתחום זה, ישתתף במהלך לימודיו בשני המבואות:

מבוא לפילוסופיה פוליטית ומבוא לתורת המוסר.

התלמיד יתמחה רק באחד מאלה.

סמסטר א'

שיעורי המשך

0618758501 - פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן279
0618758502 - תרגיל צמוד לנ"ל -פוליטית המשך (תאריך בחינה)
מר ספי קופרמןסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00גילמן305
0618758503 - תרגיל צמוד לנ"ל- פוליטית המשך (תאריך בחינה)
מר יובל איתןסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמן305
0618260101 - תורת המוסר - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0618260102 - תרגיל צמוד לנ"ל - מוסר המשך לתלמידי פכ"מ (תאריך בחינה)
מר אמיר ירצקיסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00גילמן306
0618260104 - תרגיל צמוד לנ"ל - מוסר המשך (תאריך בחינה)
גב' יעל לביאסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618260103 - תרגיל צמוד לנ"ל - מוסר המשך (תאריך בחינה)
מר נועם מלמדסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00גילמן361

סמינרים

0618352801 - דיון בבעיות אקטואליות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמןא317
0618406801 - לאקאן ומחשבה פוליטית** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות רונןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
**סמינר מ.א. פתוח לב.א.
0618300501 - ידע מוסרי? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאיר לויסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמןא317
ד"ר יאיר לויסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן260
0618349801 - על כאב וביטוי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עילית פרברסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00ווב105
0618365601 - שפינוזה: קריאה ב"אתיקה" (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00גילמן262

סמסטר ב'

סמינרים

0618329501 - המדינה של אפלטון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618300301 - סמכות פוליטית: בין אנרכיזם לעריצות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמןא362
ד"ר אסף שרוןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמןא361
0618300601 - מרקסיזם ופילוסופיה של השפה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618300201 - אסתטיקה באידיאליזם הגרמני וברומנטיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמןא362
0618301001 - הפילוסופיה הפוליטית של רוסו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אבנר ענברסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00רוזנברג212

ו. אסתטיקה

סמסטר א'

שיעורי המשך

0618240001 - אסתטיקה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן277
0618240002 - תרגיל צמוד לנ"ל- אסתטיקה המשך (תאריך בחינה)
גב' שירה דושיסמסטר א'תרגילג'18:00–20:00גילמןא317
0618240003 - תרגיל צמוד לנ"ל- אסתטיקה המשך (תאריך בחינה)
גב' קרן שחרסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00דן-דוד101

סמינרים

0618349801 - על כאב וביטוי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עילית פרברסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00ווב105

סמסטר ב'

סמינרים

0680450301 - ולטר בנימין: הדיאלקטיקה של המסורת ושאלת הספרות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן261
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן450
0680450101 - על החזרה: כפייה, חיקוי, שינוי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00ווב101
0618300201 - אסתטיקה באידיאליזם הגרמני וברומנטיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמןא362

ז. פילוסופיה של המדע

סמסטר א'

סמינרים

0659247301 - פילוסופיה של הביולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00דן-דוד102
0618300801 - בעית האינטואיציה אחרי קאנט (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00גילמן304

סמסטר ב'

שיעור המשך

0659461301 - פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
0618252801 - תרגיל בפילוסופיה של המדע המשך (תאריך בחינה)
גב' יעל גזיתסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

סמינרים

0659220401 - מודלים וסימולציות בפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן262
0618300901 - הרציונליזם הביקורתי ושיברו: הערות על סגנון חיים פילוסופי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נתנאל לאורסמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

לימודי התואר השני

0618000101 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן449

תוכנית מפורטת תפורסם בתחילת כל סמסטר באתר החוג באינטרנט

חובת השתתפות לתלמידי התואר השני, לא נכלל במספר השעות לתואר.

סמינרי חובה (מסגרת 630)

סמסטר א'

סמינרי מחקר, מוכר כ 4 ש"ס (מסגרת 630)

מועדי הפגישות יפורסמו בסילבוס ובאתר החוג בתחילת הסמסטר

0618406301 - סמינר מחקר: מודרניזם ופילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00
0618400201 - סמינר מחקר: סוגיות קיומיות בפרספקטיבה אנליטית (תאריך בחינה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00
0618406501 - סמינר מחקר: תורת הרגשות בפילוסופיה עתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00
0618405801 - סמינר מחקר: פסיכולוגיה של המוסר (תאריך בחינה)
ד"ר יאיר לויסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00
0618406901 - סמינר מחקר: על אמונה ומאמינים (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00

סמסטר ב'

סמינרי מחקר מוכר כ 4 ש"ס (מסגרת 630)

מועדי הפגישות יפורסמו בסילבוס ובאתר החוג בתחילת הסמסטר

0618486001 - סמינר מחקר: מטא-פילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00
0618406201 - סמינר מחקר: הפילוסופיה של ההיסטוריה (תאריך בחינה)
ד"ר עילית פרברסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00
0618406701 - סמינר מחקר: מתמטיקה בפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00

סמינרי בחירה (מסגרת 620)

(רפראטים - מסגרת 620, עבודות סמינריוניות - מסגרת 640)

סמסטר א'

0659246101 - אפלטוניסטים מקיימברידג' של המאה ה- 17 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמןא362
0659247301 - פילוסופיה של הביולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00דן-דוד102
0618406801 - לאקאן ומחשבה פוליטית** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות רונןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
**סמינר מ.א. פתוח לב.א. (תנאי קדם מתייחס לב.א.)
0687448201 - ריקותה של הריקות - עיונים במושגי האין והריקות בדאואיזם ובבוד (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעקב רזסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0618402401 - פילוסופית הנפש של עמנואל קאנט (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0680540101 - זרים בתוכנו: על זהות, כפילות ואחרות ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן455
0618406401 - ללכת עד הסוף: לאן מוליך המפנה הלשוני? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ענת מטרסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0659246401 - כלכלה כפילוסופיה: מבט היסטורי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועם יורןסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג212
**סמינר בהיקף 2 ש"ס, יש להשלים בסמינר נוסף בהיקף 2 ש"ס
0687447501 - ספרות ופילוסופיה בודהיסטית לאורך דרך המשי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן260
0659541401 - מרקסיזם- קריאה בטקסטים נבחרים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0618407001 - הגל: הרצאות על האסתטיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עילית פרבר
פרופ' אלי פרידלנדר
סמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן304

סמסטר ב'

0618490101 - רציונליות תיאורטית ומעשית** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמןא361
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמןא362
**סמינר מ.א. פתוח לב.א.
0659220401 - מודלים וסימולציות בפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן262
0618404801 - מפעולה אישית לפעולה משותפת** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא361
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא361
**סמינר מ.א. פתוח לב.א. (תנאי קדם מתייחס לב.א.)
0659212401 - המטפיזיקה של אבן סינא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג212
0697405301 - המיתוס בפילוסופיה: מאפלטון לרומנטיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג211
**סמינר בהיקף 2 ש"ס, יש להשלים סמינר נוסף בהיקף 2 ש"ס.
0618405901 - אינטרטקסטואליות ודיאלוג ** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דני רוהסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמןא361
**סמינר מ.א. פתוח לב.א. (תנאי קדם מתייחס לב.א.)
0659909601 - מחלוקות: פילוסופיה, תאולוגיה, וזהות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמןא317
0618406001 - בעיית הרע בפילוסופיה ובדת** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
**סמינר מ.א. פתוח לב.א. (תנאי קדם מתייחס לב.א.)
0697406601 - לוינס בין יהודים לנוצרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן260
**סמינר בהיקף 2 ש"ס, יש להשלים סמינר נוסף בהיקף 2 ש"ס.
0618405701 - שלינג (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0659213101 - מקס הורקהיימר-ליקוי המאורות של התבונה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0618432601 - שפינוזה - מאמר תיאולוגי מדיני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618406601 - לחיות על פי הטבע בפילוסופיה הסטואית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'סמינרו'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

סמינר דוקטורנטים

0618910601 - סמינר דוקטורנטים מתקדמים** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00
** לסרוגין
**חובת השתתפות לדוקטורנטים במהלך שנתיים מלימודיהם.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח