פירוט הקורסים

קורסי לימודי אפריקה בתכנית הבין אוניברסיטאית

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית

שנים א' וב' - מסגרת 120

0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622910301 - תרגיל בחקר אפריקה** (תאריך בחינה)
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן449
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמן362
**(תרגיל בהיסטורה של אפריקה)
**מבואות נוספים ניתן ללמוד: בב"ג ובאו"פ
**ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט

סמינרים- שנים ב' ג'-מסגרת 300**

**פרו"ס וסמינר נחשבים לסמינר
0693220101 - גשר מעל הסהרה-ניגריה ועולם האסלאם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן455
ד"ר אירית בקסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמןא362
0621901801 - "בעיניים מערביות" - קולוניאליזם, תרבות ופוליטיקה, 1950-1750. (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן449
**מותנה באישור המרצה
**סמינרים נוספים ניתן ללמוד בב"ג או באו"פ
**ניתן לראות קורסים נוספים באתר התכנית שבאינטרנט

שיעורי בחירה שנים א'-ג'- מסגרת 124

0693201501 - תולדות יהודי אתיופיה (תאריך בחינה)
ד"ר שרון שלוםסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן449
0693201301 - אתנוגרפיה של הגירה ומסעות (תאריך בחינה)
ד"ר כהן רויתסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן305
0622230201 - המוסיקה של המזה"ת ואפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן278
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן361
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן220
**יכולים להרשם רק מי שלמדו את הקורס מבוא להיסטוריה של
0622202501 - צפון אפריקה המודרנית: אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן456
0693300101 - בימת אפריקה א' (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן281
**פתוח לתלמידי שנים ב' ו ג' בלבד
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה
0693300201 - בימת אפריקה ב' (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן281
**פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת הסמסטר
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן305
0690230801 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג102
0690330701 - אמהרית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'12:00–16:00רוזנברג107
0690330301 - געז למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג107
0690330801 - אמהרית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג107

שיעורי בחירה עם זיקה לאפריקה שנים א'-ג' מסגרת 124

0621154201 - תולדות הנצרות 1350 - 2017 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0626235501 - ספרות אפריקנית-אמריקנית African American Literature (תאריך בחינה)
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב102
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב102
**הקורס יתקיים בשפה האנגלית
0622201101 - סביבה ואיכות סביבה במזה"ת (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן456
**קורסים נוספים ניתן ללמוד בב"ג ובאו"פ
**ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח