מבנה הלימודים

כל תלמידי התואר השני בחוג ילמדו בשנה הראשונה במסלול העיוני. לאחר השנה הראשונה יוכלו להגיש בקשה למעבר למסלול המחקרי על פי תנאים המפורטים בהמשך.

 

במסלול העיוני, בלא עבודת גמר,

ילמדו התלמידים קורסים בתחום התמחותם בהיקף של 16 ש"ס וכן שיעורי השלמה בתחומים נוספים בהיקף של 16 ש"ס במסגרת החוג וחוגים אחרים בתיאום עם היועץ. סך כל שעות הלימוד במסלול זה: 32 ש"ס. היקף הקורסים הייחודיים לתואר השני לא יפחת מ-24 ש"ס. 

 

במסלול המחקרי, הכולל עבודת גמר

ילמדו התלמידים קורסים בתחום התמחותם בהיקף של 14 ש"ס וכן שיעורי השלמה בתחומים נוספים בהיקף של 14 ש"ס במסגרת החוג וחוגים אחרים בתיאום עם היועץ.
סך כל שעות הלימוד במסלול זה: 28 ש"ס. 
היקף הקורסים הייחודיים לתואר שני לא יפחת מ-20 ש"ס.

                                                 

מעבר מן המסלול העיוני למסלול המחקרי:

בתום שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים) רשאים להגיש בקשת מעבר מן המסלול העיוני למסלול המחקרי תלמידים שעומדים בדרישות אלה:

א. מילוי חובות שמיעה של קורסים בהיקף של 12 ש"ס לפחות, ובציון ממוצע של 90 ומעלה.
ב. מציאת מנחה מן החוג והגשת הצעת מחקר לכתיבת עבודת גמר. 
ג. הגשת עבודה סמינריונית אחת לפחות.

 

מעבר מן המסלול המחקרי למסלול העיוני:

בתום שתי שנות לימודים (ולא יאוחר מתום הסמסטר החמישי ללימודים) יועברו מן המסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות אלה:

א. מילוי חובות שמיעה של קורסים בהיקף של 24 ש"ס לפחות  ובציון ממוצע של 85 לפחות.
ב. הגשת הצעת מחקר.

יודגש שסיום הלימודים במסלול העיוני (בציון מתאים) אינו נועל את הדלת בפני תלמידים שירצו ללמוד בעתיד לתואר השלישי, וזאת בכפוף לתנאי הקבלה ללימודים אלו.

ההחלטה הסופית לגבי המעבר למסלול המחקרי נתונה בידי ועדת ההוראה של

החוג.

 

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח