(המסלול המחקרי (עם עבודת-גמר

חובות המסלול המחקרי (עם עבודת-גמר)

 

התלמידים במסלול זה ילמדו 28 ש"ס (לא כולל שעות השלמה למי שמחויבים בהן, ולימודי שפה זרה שנייה), ויכתבו עבודת-גמר, שתוגש בסוף לימודיהם. להלן ההנחיות לבחירת הקורסים ולמילוי חובות המסלול:

1) חובות שמיעה: התלמידים יבחרו את הסמינרים והקורסים מרשימת הסמינרים של התואר השני של החוג.
ניתן ללמוד במסגרת לימודי התואר השני סמינרים בהיקף של עד 12 ש"ס מחוץ לרשימת הסמינרים של התואר השני, לפי הכללים כדקלמן: עד 8 ש"ס סמינרים לתואר ראשון מהחוג לספרות, ו/או: עד 8 ש"ס סמינרים לתואר שני מחוגים אחרים, באישור ועדת התואר השני של החוג, ובלבד שסך כל השעות מחוץ לרשימת הסמינרים של התואר השני בחוג לא יעלה על 12 הש"ס האמורים.
את העבודה הסמינריונית יש לכתוב בסמינר של התואר השני בחוג לספרות.

2) לימודים אישיים: באישור יועצי התואר השני יוכלו תלמידים מצטיינים לבחור בקורס אישי בהיקף של 2 ש"ס. הקורסים האישיים מבוססים על הדרכה אישית. בתיאום בין התלמיד למורה בקורס האישי ייקבעו הנושא, הביבליוגרפיה ואופן הלימוד. התלמידים יגישו הצעה לקורס האישי עם כל הנתונים האלה ובחתימת המורה לאישור וועדת התואר השני  של החוג, ולאחר מכן ירשמו במזכירות החוג לקורס האישי. התלמידים יכתבו שני חיבורים קצרים (הראשון יוגש במהלכו של הקורס, והשני בסיומו). המורה יקבע את הציון הסופי.

3) עבודה סמינריונית: התלמידים יכתבו עבודה סמינריונית אחת, בשנה הראשונה ללימודי התואר השני שלהם.

4) ציונים: התלמידים יקבלו ציון בסוף כל סמינר, בכפוף להשלמת המטלות המטלות שיקבע מורה הסמינר.

5) לאחר שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודי התואר השני) יועברו מהמסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות הבאות: (א) השלמת חובות שמיעה בהיקף של 12 ש"ס לפחות, בממוצע 90 ומעלה. (ב) הגשת הצעה לכתיבת עבודת גמר, מאושרת על ידי המנחה ועל ידי ועדת תואר שני של החוג.

6) עבודת גמר:

א. הצעת מחקר: בתום השנה הראשונה או בראשית השנה השנייה ללימודים יקבל התלמיד את הסכמתו של אחד ממורי החוג הבכירים להנחותו בעבודת-הגמר. תכנית הלימודים של התלמיד בשנה השנייה תיקבע בהידברות עם מנחה עבודת-הגמר, ותכלול סמינרים רלוונטיים לנושא העבודה, מלימודי החוג או מלימודי חוגים אחרים, בכפוף לכללי החוג.
במהלך שנת הלימודים השנייה יגיש התלמיד לאישור ועדת התואר השני של החוג את הצעת המחקר, הכוללת את נושא העבודה ופירוט קצר של תכניתו, וכן ביבליוגרפיה ראשונית, בצירוף אישור בכתב של המנחה.

ב. עם סיום כתיבת העבודה, ולאחר אישור המנחה לטיוטה הסופית, תוגש העבודה למזכירות החוג בשני עותקים (מוקלדים אך לא כרוכים). נוסח זה יימסר לקורא שני, שייבחר על ידי ועדת התואר השני בהתחשב בהמלצת המנחה.

ג. הנחיות להגשת הצעת מחקר ולעבודת הגמר ניתן למצוא באתר החוג. לאחר קבלת הציון הסופי, יש למסור למזכירות החוג קובץ דיגיטלי של עבודת המחקר (תזה) ותקליטור עם העבודה שיועבר לסיפרייה.

ד. יש למלא טופס הפקדה של עבודות גמר לתואר שני.

 

סדר הגשת עבודת גמר מפורסם בידיעון הפקולטה.

7) ציון הגמר: הציון ייקבע לפי השקלול הבא: 

 

                   העבודה הסמינריונית 20%
                   ממוצע משוקלל של שאר הקורסים 40%
                   ציון עבודת-הגמר 40%.

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח