דרישות במהלך הלימודים

א.   תכנית הלימודים של כל תלמיד טעונה אישור של יועץ החוג.

ב.  על התלמידים חלה חובת נוכחות ועמידה בדרישות הקורסים, כפי שייקבעו על ידי המרצים.

ג.  בחינת גמר (קולוקוויום): תלמידים שנכשלו בבחינת הגמר לא יוכלו לשוב ולהבחן, אלא במקרים חריגים ועל פי החלטת ועדת ההוראה של החוג. לא ניתן לשפר ציון חיובי בבחינת הגמר.

ד.  הגשת עבודות: על התלמידים להגיש את עבודותיהם אך ורק דרך מזכירות החוג, במועדים שנקבעו על ידי המרצה, החוג או הפקולטה (בהתאם לסוג העבודה המוגשת).

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח