פירוט הקורסים

קורסי החוג ללימודי התרבות העברית

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לתלמידי החוג שימו נא לב: לקורס המסתיים

בשתי כוכביות יש הערת תחתית !!!

לשון עברית - תואר ראשון

לימודי חובה שנה א' - מסגרת 120

0690100101 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0690140101 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג102
0690130001 - מבוא לבלשנות שמית (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'+ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002

שנה א' מיומנויות - מסגרת 121

0690240501 - הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית א' (תאריך בחינה)
מר טל קיטנפלוןסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג102
0690141001 - יסודות הלשון (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג102
0690140201 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג102
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג102
0690140202 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג102
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג102
0690140601 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג102
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג102
0690140301 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג102
0690140302 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג102
0690140303 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג102

שנה ב' שיעורי חובה - מסגרת 220

0690240001 - תורת ההגה (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג103
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00רוזנברג103
0690240101 - תורת הצורות** (תאריך בחינה)
ד"ר אדם בן נוןסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג103
ד"ר אדם בן נוןסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00רוזנברג103
**דרישת קדם ל"תורת הצורות": הקורס "תורת ההגה"
0690240201 - לשון חז"ל** (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר ב'שו"תא'14:00–18:00רוזנברג102
**דרישת קדם ל"לשון חז"ל": הקורס "תורת ההגה"
0690121501 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0690121601 - מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0690240401 - סמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00גילמן277
0690240701 - מדע הלשון (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג104
0690240301 - תחביר למתקדמים** (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג104
0690341201 - פרגמטיקה** (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר 'שו"ת00:00–00:00
**החל משנה"ל תשע"ז שיעורי החובה: תחביר למתקדמים ופרגמטיקה
**יינתנו לסירוגין. תלמידים הלומדים השנה תחביר למתקדמים ילמדו
**בשנה הבאה פרגמטיקה כחלק ממערך שיעורי החובה לשנתון הלימודים

שנה ג' שיעורי חובה - מסגרת 320

0690340201 - ארמית מקראית (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג105
**דרישת קדם: חובה לסיים ניקוד עברי.
0690340101 - תחביר לשון המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג102
0690340601 - מדקדקי ימה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג105

שיעורי בחירה - מסגרת 225

**במסגרת שיעורי הבחירה יבחר התלמיד 6 ש"ס מתוך השיעורים
**המוצעים לבחירה בתכנית הלימודים המפורטת (מסגרת 225). 2 ש"ס
**מן השיעורים הללו ניתן לבחור - בתיאום עם יועץ המגמה - מתוך
**שיעורי החוג כולו.
0690240801 - העברית החדשה בהתגבשותה (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00רוזנברג106
0690120301 - נוסחים ותרגומים של המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה
0690340301 - לשונה של הסיפורת העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב103
0690232301 - כתובות צפון ערב (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג103
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג103
0690191901 - בית מדרש אינטגרטיבי-מקום זמן קדושה (תאריך בחינה)
פרופ' ורד נעםסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00
0690340401 - לשונה של השירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן278
0690225101 - לשון המקרא וסגנונו (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה
0690232401 - השפות השמיות המדוברות של דרום ערב (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג103
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג103
0690296801 - מבוא לארמית גלילית (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג103

סמינריונים - מסגרת 360

**תלמידי המגמה ישתתפו בשני סמינריונים. בשיעור שבו התלמיד לא
**יכתוב ע"ס ייכתב רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.
**שימו נא לב: היקף השעות של שני קורסים סמינריונים
**הוא 8 ש"ס סה"כ. תלמידים הבוחרים סמינריון בהיקף של
**2 ש"ס בלבד, ישלימו את השעות בקורס בחירה או
**בקורס סמינריוני נוסף.
0690345901 - תהליכים ומגמות בגיבוש העברית התקנית בת זמננו (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'+ב'סמינרא'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה
0690346601 - העברית הישראלית במבט דיאכרוני: מעבדה לבחינת שינויי לשון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
**הסמינר לא מיועד לתלמידים שהשתתפו בתשע"ו
**בסמינר: תהליכי לשון בעברית הישראלית.
0690327401 - פעולה, מבנה ומשמעות בעברית המקראית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה
0690335901 - כתובות שמיות צפון-מערביות מתקופת המקרא (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'+ב'סמינרג'08:00–10:00ווב501
**ניתן להירשם לסמינר כשיעור בחירה
0690346701 - דיאלקטולוגיה של הארמית הקדם-חדשה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר ב'סמינרא'18:00–20:00רוזנברג204 ספריה
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג204 ספריה

לשון עברית תואר שני - מסגרת 620

0690427701 - הפואטיקה של השירה המקראית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690430701 - מחקר הלשון המדוברת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00ווב501
0690443101 - לשון, שירה, תודעה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה
0690327401 - פעולה, מבנה ומשמעות בעברית המקראית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה
0690442301 - סגנונות התרגום מהערבית היהודית מימי הביניים עד העברית החדשה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה
0690442401 - עיונים בלשון התפילה והפיוט (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה
0690620601 - The Qur'an and the Bible (תאריך בחינה)
ד"ר טומסו טסאיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**השיעור יינתן בשפה האנגלית

סמינריונים מהתכנית ללימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה

**במסגרת סמינריונים אלה ניתן להגיש עבודות רפראט בלבד
**הרישום מותנה באישור המרצה.
0688401701 - לא דובים ולא יער? על אפקט השלילה מנקודת מבט פסיכו בלשנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן497
0688500201 - תהליכים קוגניטיביים ועיבוד שפה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חמוטל קריינרסמסטר א'סמינרב'08:00–10:00גילמןא317
0688401102 - שיטות מחקר בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רמה עמישבסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן260
0688452401 - יסודות הפסיכו-בלשנות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג211
0688444401 - דו לשוניות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי פורמןסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד102
0688401601 - שפה ומוח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן497
0688401401 - היבטים קוגניטיביים של שיח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד211
0688452301 - עיבוד שפה בהקשר ויזואלי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן455

שיעורים מהתכנית לתואר שני בחינוך רב לשוני

**ממסגרת זו ניתן לבחור שיעורים בהיקף שלא יעלה על 4 ש"ס
**עדכונים על שיעורים אלה בכללם דרישות סיום הקורס
**בחינות וכו', יש להתעדכן בידיעון בית הספר לחינוך.
**הרישום מותנה באישור המרצה.
0738512640 - שפה ומגדר (תאריך בחינה)
ד"ר נץ הדרסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00דן-דוד111
0738411550 - חינוך רב לשוני : גישות, תכניות ויוזמות (תאריך בחינה)
ד"ר טננבאום מיכלסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00שרת324
0738421840 - שפה במרחב: שימושים בחינוך ובחברה (תאריך בחינה)
פרופ שוהמי אילנהסמסטר ב'שו"תד'16:00–19:00דן-דוד104
0738451960 - שפה בהיקשרי מיצב כלכלי-חברתי בחברה רב לשונית (תאריך בחינה)
פרופ רביד דוריתסמסטר ב'שו"תה'08:00–10:00שרת332
0738492450 - סוגיות בהבנת טקסטים (תאריך בחינה)
פרופ רביד דוריתסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00שרת332

בלשנות שמית

שנה א' מיומנות - מסגרת 121

**לימודי המכינה בערבית על פי ייעוץ עם יועץ המגמה

לימודי חובה שנה א' - מסגרת 120

0690130001 - מבוא לבלשנות שמית (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'+ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0690140101 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג102

לבחירה אחד משני המבואות שלהלן:

מבוא למקרא על שני חלקיו או מבוא לבלשנות (ש'+ת')

0690121501 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0690121601 - מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0627101103 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627101104 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' נעה גלרסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00ווב102
0627101105 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
מר תומר אברהםסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00ווב102
**תלמידי שנה א' יכולים לבחור שיעור תיאורטי בהיקף
**של 6-4 ש"ס ממבחר השיעורים להלן.

שנים ב'-ג'

שיעורים תיאורטיים - מסגרת 220

0690340201 - ארמית מקראית (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג105
0690230801 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג102
0690232201 - מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00רוזנברג103
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג103
**דרישות קדם: מבוא לבלשנות שמית+ידע בסיסי בערבית
**או
**ידע רחב בערבית בלבד.
0690232301 - כתובות צפון ערב (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג103
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג103
**דרישת קדם: מבוא לבלשנות שמית.
0690232101 - הערבית הפלסטינית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00רוזנברג001
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג001
**מבוא לבלשנות שמית; מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית
0690232401 - השפות השמיות המדוברות של דרום ערב (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג103
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג103
**דרישת קדם: מבוא לבלשנות שמית

שפות - מסגרת 227

0690330301 - געז למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג107
0690330701 - אמהרית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'12:00–16:00רוזנברג107
0690330801 - אמהרית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג107
**דרישת קדם: הקורס אמהרית למתחילים או ידע קודם בשפה האמהרית

סמינריון - מסגרת 360 (ב"א), 620 (מ"א)

0690335901 - כתובות שמיות צפון-מערביות מתקופת המקרא (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'+ב'סמינרג'08:00–10:00ווב501
**הסמינר פתוח כשיעור בחירה.
0690430701 - מחקר הלשון המדוברת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00ווב501

שיעורים מהחוג לשפה וספרות ערבית

**הרישום לשיעורים אלה ייעשה באישור היועץ ובאמצעות
**מזכירות החוג.
**לבדיקת דרישות קדם, נא לעיין בידיעון החוג לערבית.
0631115001 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג107
0631121001 - ערבית א' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תא'14:00–18:00רוזנברג212
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג212
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תג'10:00–14:00רוזנברג209
0631121401 - ערבית ב' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'10:00–16:00דן-דוד210
מר אור גלעדסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00דן-דוד210
0631101001 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00ווב102
0631101002 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00ווב103
**הקורס מיועד ל:
**תלמידי שנה א' על סמך בחינת מיון.
**תלמידים בוגרי המכינה לערבית בסמ' קיץ.
**בוגרי ערבית א'+ב' ילמדו את הקורס בשנה ב'.
0631112001 - דקדוק א': תורת ההגה והצורות** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג001
0631112002 - דקדוק א': תורת ההגה והצורות** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תב'18:00–20:00רוזנברג105
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תד'18:00–20:00רוזנברג205
**דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק
0631112201 - דקדוק ב' (תאריך בחינה)
פרופ' ישי פלדסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג002
פרופ' ישי פלדסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג002
0631200501 - מבוא לערבית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00ווב103
0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות ** (תאריך בחינה)
ד"ר אלמוג בהרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002
0631246701 - קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00ווב103
0631243401 - ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים (תאריך בחינה)
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00רוזנברג105
0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב301
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00ווב301
0631341501 - קריאה בכתבי סיבויה וזמח'שרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב105
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00ווב105

מקרא - תואר ראשון

**החל משנה"ל תשע"ז חלו שינויים בתכנית הלימודים.
**תלמידי שנים ב' ו-ג' נא ראו הסבר מפורט בידיעון החוג,
**בקישור: "תואר ראשון, מבנה תכנית הלימודים".

לימודי חובה שנה א':

מבואות - מסגרת 120

0690121501 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0690121601 - מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
**לתלמידי החוג, שני חלקי השיעור מהווים יחדיו את שיעור המבוא
**לשני חלקי המבוא תרגיל נלווה , נא ראו במסגרת "מיומנויות"!
**לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'.

תרגילים טקסטואלים למתחילים - מסגרת 120

0690121901 - חמש מגילות (תרגיל טקסטואלי א') (תאריך בחינה)
גב' בורובסקי רחל סמסטר א'תרגילב'10:00–12:00רוזנברג107
0690122001 - המקדש בספרות הנבואה (תרגיל טקסטואלי ב') (תאריך בחינה)
גב' בורובסקי רחל סמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה

מיומנויות - מסגרת 121

0690121201 - תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק א') (תאריך בחינה)
מר עודד אסנרסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה
0690121301 - תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק ב') (תאריך בחינה)
מר עודד אסנרסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה
**התרגילים הנלווים למבוא, חובה לתלמידי מגמת מקרא
**את התרגיל יש ללמוד בצמוד לשיעור המבוא
0690120301 - נוסחים ותרגומים של המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה

פרשנות המקרא בימי הביניים - מסגרת 120

0690221201 - פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (א) (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג103
0690122101 - פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (ב) (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג002
**לתלמידי מקרא: חובה להשתתף בשני חלקי המבוא.
**תלמידי חוגים אחרים יכולים להשתתף בחלק א' או ב' לבחירתם.
0690122201 - תרגיל נלווה לפרשנות ימי הביניים-ספר מלכים א' (תאריך בחינה)
מר סיון נירסמסטר א'תרגילד'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה
**תרגיל חובה לתלמידי מקרא

שנים ב'-ג'

תרגילים טקסטואלים מתקדמים - מסגרת 220

0690229901 - ספר שופטים: טיפוסי הנהגה (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00רוזנברג103
0690320101 - המקור הכוהני בתורה: שאלות במחקר התורה העכשווי (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה
**תלמידים שהשלימו את מכסת התרגילים הטקסטואלים למתקדמים
**יוכלו להשתתף בשיעורים: "ספר שופטים" ו"המקור הכוהני"
**כשיעורי בחירה.

שיעורי חובה - מסגרת 220

0690122801 - קריאה בין תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג104
**תלמידים שהשתתפו בשיעור "עם לבדד ישכון" לא יירשמו לשיעור זה
0690225101 - לשון המקרא וסגנונו (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה

שיעורי בחירה - מסגרת 225

**במסגרת שיעורי הבחירה ניתן לקחת 4-2 ש"ס
** משיעורי מגמות אחרות בחוג ללימודי התרבות העברית
** ו/או בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
0671100101 - ארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן281
0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן326
0690122301 - חקר המרחב והמקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0690222301 - הורים וילדים במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג102
0672222101 - המלך, המכשפה והלוחם הגיבור: עיצוב דמויות בספרות היוונית הקלא (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'פרו"סב'12:00–14:00גילמן362
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'פרו"סה'12:00–14:00גילמן362
**תלמידי מקרא יגישו עבודת סיום קורס בתום הסמסטר.
0690222701 - אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג104
0690122501 - ראשית האמונה המקראית (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג103
0690122601 - סיפור יציאת מצרים והשתלשלותו (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג103
0680480201 - הפואטיקה של ההבטחה האלוהית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00גילמןא362
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמןא362
**לתלמידי מקרא הסמינר פתוח כשיעור בחירה.
**תלמידי השיעור יגישו רפרט בתום הסמסטר.
0690229901 - ספר שופטים: טיפוסי הנהגה (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00רוזנברג103
0690320101 - המקור הכוהני בתורה: שאלות במחקר התורה העכשווי (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה
0690123101 - דמות המלכה במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690123601 - מגילות מדבר יהודה: התגליות בהקשרן ההיסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג104
0690297101 - ארון הספרים היהודי: הברית החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג107
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג107
0690123201 - הנבואה המקראית: בין היסטוריה לספרות (תאריך בחינה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג106
0690620601 - The Qur'an and the Bible (תאריך בחינה)
ד"ר טומסו טסאיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**שיעור בחירה מתקדם, יינתן בשפה האנגלית
0690620501 - תהילים ושיר השירים: סוגות ספרותיות וסוגיות פרשניות (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690222501 - הליכים שיפוטיים במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג104
0690123501 - על סדר היום... התנ"כי: סוגיות במחלוקת מאז ו"עד עצם היום הזה" (תאריך בחינה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג104

שיעורי בחירה לתלמידים הלומדים לתעודת הוראה במקרא

**תלמידים הלומדים לקראת תעודת הוראה במקרא יכולים לבחור
**במסגרת זו סה"כ 6 ש"ס באישור היועץ. תלמידים שילמדו קורסים
**אלו יוכלו לקבל פטור במסגרת לימודי תעודת ההוראה.
**הרישום לקורסים ייעשה במזכירות החוג.

מהקורסים הבאים ניתן לבחור כל קורס:

0769100401 - לומדים בעלי צרכים מיוחדים (תאריך בחינה)
ד"ר זיו אוריתסמסטר א'שיעורא'08:30–10:00דן-דוד111
0769100402 - לומדים בעלי צרכים מיוחדים (תאריך בחינה)
ד"ר זיו אוריתסמסטר ב'שיעורא'08:30–10:00שרת307
0769201001 - סוגיות בהוראת שפות (תאריך בחינה)
פרופ' ענבר עפרהסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00שרת307
0769100501 - שפות ואוריינות בהקשרי חינוך וחברה: הלכה ומעשה (תאריך בחינה)
פרופ' ענבר עפרהסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00שרת432

מהקורסים הבאים ניתן לבחור קורס אחד בלבד:

0769700101 - ניהול כיתה כקבוצה חברתית (תאריך בחינה)
גב' סלונים כרמיתסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00שרת006
0769700102 - ניהול כיתה כקבוצה חברתית (תאריך בחינה)
גב' פן לאהסמסטר ב'שיעורא'08:30–10:00שרת309
0769202201 - חינוך לאזרחות ולדמוקרטיה: היבטים משפטיים (תאריך בחינה)
עו"ד כפרי יעלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00שרת309
0769204401 - מדיניות חינוך ורווחה (תאריך בחינה)
ד"ר מארק ניליסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00שרת307
0769700401 - פרקטיקות של שפה ומגדר בחברה ובחינוך (תאריך בחינה)
ד"ר נץ הדרסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00שרת308
0769709501 - שיח מחנכים בעקבות שאלת הזהות הישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר יעקובוביץ רגבסמסטר ב'שיעורג'18:15–19:45שרת324

סמינריונים - מסגרת 360

**החל משנה ב' ניתן להשתתף בקורס סמינריוני. מומלץ בשנה זו
**לכתוב את עבודת הרפרט ובשנה ג' את עבודת הסמינר.
0690327401 - פעולה, מבנה ומשמעות בעברית המקראית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה
0690327501 - המיתוס באגן הים התיכון:ספרות המקרא,העולם הקלאסי והמזרח הקדום (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'+ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה

מקרא תואר שני - מסגרת 620

0690420001 - ספרות מסופוטמית והמקרא ** (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
**שיעור חובה לתלמידי מקרא תואר שני
0690620501 - תהילים ושיר השירים: סוגות ספרותיות וסוגיות פרשניות (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690620601 - The Qur'an and the Bible (תאריך בחינה)
ד"ר טומסו טסאיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**הקורס יינתן בשפה האנגלית

סמינריונים לתואר שני

0690427701 - הפואטיקה של השירה המקראית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690428101 - ספרות המקרא בראי המחקר הספרותי-קוגניטיבי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה
**סמינר מחקרי - חובה לתלמידי מקרא.
0690427801 - הרנסנס והמקרא: סוגיות פרשניות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690427901 - תרגום השבעים לספרי מלכויות (שמואל-מלכים) (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
**הסמינר מיועד לתלמידים שאינם יודעים יוונית.
**תלמידים בעלי ידע ביוונית קלאסית, יקבלו את המקורות ביוונית.
0690428001 - קהלת, אקזיסטנציאליזם מקראי על רקע ספרות החכמה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690426301 - זהות וזרות ביצירה המקראית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

פילוסופיה יהודית -תואר ראשון

לימודי חובה שנים א ו-ב

0690191901 - בית מדרש אינטגרטיבי-מקום זמן קדושה (תאריך בחינה)
פרופ' ורד נעםסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00
**שיעור חובה לתלמידי המגמה שהחלו לימודיהם בתשע"ז.
**תלמידי שנים ב' ו-ג' שלא השתתפו בתרגיל האינטגרטיבי
**ישתתפו בשיעור זה כחלופה.
**השיעור יתקיים במרכז צימבליסטה

מבואות-מסגרת 120

0690190201 - מבוא למחשבת חז"ל (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן281
0690170801 - מבוא למיסטיקה היהודית** (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0690161301 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים** (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
**לתלמידי החוג: חובה להשתתף בשני חלקי המבוא:
**מבוא למיסטיקה יהודית +מבוא לפיל' יהודית של ימה"ב
0690161501 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק א') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן281
0690161601 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281
**לתלמידי החוג: חובה להשתתף בשני חלקי המבוא
**לכלל התלמידים: לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'

שיעורי חובה נלווים למבואות -מסגרת 120

0690191701 - איך מדרש מפרש? קריאה צמודה במדרשי התנאים (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג205
**שיעור נלווה חובה למבוא למחשבת חז"ל.
0690161101 - קריאה בספר מורה הנבוכים (חלק א') (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00גילמן282
**שיעור נלווה חובה למבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב.
0690161201 - קריאה בספר מורה הנבוכים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן277
**חלק ב' חובה לתלמידים הבוחרים קורסים מתקדמים וסמינריון
**בתחום ימי הביניים או הגות יהודית מודרנית.
**לכל המשתתפים: חלק ב' יימנה במניין שעות הבחירה.
0690170701 - זוהר למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'שו"תג'10:00–14:00רוזנברג205
**שיעור נלווה חובה למבוא למיסטיקה יהודית.
0690161701 - מנדלסון, כהן ובובר - קריאה בהגות יהודית מודרנית (תאריך בחינה)
מר פוגל ג'רמיסמסטר א'+ב'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג205
**תרגיל נלווה חובה למבוא להגות יהודית מודרנית.

מיומנויות - מסגרת 121

תלמידי המגמה חייבים סה"כ 6 ש"ס משיעורי המיומנות שלהלן:

במסגרת המיומנויות יש לבחור מכינה אחת (2ש"ס).

**מכינות בתלמוד -לבחירה אחד מארבעת השיעורים להלן:
0690192101 - חכמים, נשיאים ושדים: בין בבל לארץ ישראל בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר מאיר בן שחרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג104
0690191801 - מכינה בתלמוד: סוגיות בסדר נשים ונזיקין (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל דודסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג104
0690294701 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים - סוגיות נבחרות (חלק א') (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00
0690294801 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים - סוגיות נבחרות (חלק ב') (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00
**שתי הסדנאות מתקיימות במרכז צימבליסטה.
**תלמידים שלא ישתתפו באחד מארבעת השיעורים לעיל כמכינה,
**יכולים להשתתף בו כשיעור בחירה.
0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעורי בחירה - מסגרת 225

**תלמידי החוג יבחרו את שיעורי הבחירה מתוך
**מגוון התחומים שלהלן:

כללי

0690191901 - בית מדרש אינטגרטיבי-מקום זמן קדושה (תאריך בחינה)
פרופ' ורד נעםסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00
**תלמידי שנים ב' ו-ג' שהשתתפו בתרגיל האינטגרטיבי
**יכולים להשתתף בשיעור זה כשיעור בחירה.
0690263901 - אמונה וספק (חלק א') (תאריך בחינה)
גב' נועה ישראליסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג105
0690264001 - אמונה וספק (חלק ב') (תאריך בחינה)
מר פוגל ג'רמיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג105
**שני חלקי השיעור נלמדים כחטיבה אחת.
**לא ניתן להירשם לחלק ב' בלבד.
0690163001 - סדנת קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
גב' נועה ישראליסמסטר ב'סדנהג'12:00–14:00רוזנברג105
0690123501 - על סדר היום... התנ"כי: סוגיות במחלוקת מאז ו"עד עצם היום הזה" (תאריך בחינה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג104

העת העתיקה: בית שני וחז"ל

0690294701 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים - סוגיות נבחרות (חלק א') (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00
**הסדנה תתקיים במרכז צימבליסטה
0690297001 - מתורה שבכתב לתורה שבעל פה: עיונים במהפכה המשנאית (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'שיעורג'16:00–20:00רוזנברג104
0690192101 - חכמים, נשיאים ושדים: בין בבל לארץ ישראל בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר מאיר בן שחרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג104
0690297101 - ארון הספרים היהודי: הברית החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג107
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג107
0690123601 - מגילות מדבר יהודה: התגליות בהקשרן ההיסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג104
0690294801 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים - סוגיות נבחרות (חלק ב') (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00
**הסדנה תתקיים במרכז צימבליסטה
**ניתן להרשם לשתי הסדנאות או לכול אחת מהן בנפרד.

ימי הביניים: פילוסופיה וקבלה

0662209801 - מיתוס, אגדה וזיכרון: בתרבות היהודית ובמבט השוואתי (תאריך בחינה)
פרופ' עלי יסיףסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
0690272001 - "ספר הכוזרי" ליהודה הלוי (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג107
0690122201 - תרגיל נלווה לפרשנות ימי הביניים-ספר מלכים א' (תאריך בחינה)
מר סיון נירסמסטר א'תרגילד'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה
0690161201 - קריאה בספר מורה הנבוכים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן277
**הרישום לחלק ב' של הקורס מותנה ברישום לחלק א'
0690377501 - אכילה רוחנית במיסטיקה היהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**ניתן להירשם לסמינר כשיעור בחירה

העת החדשה: חסידות והגות יהודית מודרנית

0677127301 - מחבורה לתנועה: החסידות במאה ה-18 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד אסףסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0690264401 - משנתו הקבלית עיונית של בעל הסולם (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג105
0690264501 - התיתכן יהדות כתרבות (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג105

סמינריונים מסגרת 360

**התלמידים ישתתפו בשני סמינריונים, בהיקף של 8 ש"ס. האחד
**יחייב כתיבת עבודה סמינריונית והשני רפרט. עבודת הרפרט
**ועבודת הסמינר ייכתבו אצל מרצים שונים ובתחומים שונים!
**תלמידים הבוחרים סמינריון בהיקף של 2 ש"ס בלבד, ישלימו את
**השעות בקורס בחירה או בסמינריון נוסף.
**תנאי קדם לרישום לקורס סמינריוני: השתתפות בקורס בחירה בתחום

כללי

0690494801 - מיניות, פרשנות ומוסר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א שנה ג'.

העת העתיקה: בית שני וחז"ל

0690494501 - בין עולמות: בבלי וירושלמי ברכות: במתכונת בית מדרש (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג204 ספריה
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א

ימי הביניים: פילוסופיה וקבלה

0690472601 - סמינר על הזוהר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.
**דרישת קדם: הקורס "קריאה בזוהר".
0690375201 - משיחיות בקבלה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690377501 - אכילה רוחנית במיסטיקה היהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690472501 - טכניקות ופרקטיקות להשגת רוח הקודש בקבלת המאה הט"ז (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א שנה ג', באישור המרצה.

העת החדשה: חסידות והגות יהודית מודרנית

0690367101 - מרטין מרדכי בובר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'+ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690620501 - תהילים ושיר השירים: סוגות ספרותיות וסוגיות פרשניות (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**שיעור למ"א פתוח לתלמידי ב"א באישור המרצה.

שיעורי ליבה לתלמידי תכנית "אופקים"

0690263901 - אמונה וספק (חלק א') (תאריך בחינה)
גב' נועה ישראליסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג105
0690264001 - אמונה וספק (חלק ב') (תאריך בחינה)
מר פוגל ג'רמיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג105
0690163001 - סדנת קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
גב' נועה ישראליסמסטר ב'סדנהג'12:00–14:00רוזנברג105
0641500301 - מתחים בתרבות ישראל בראי הספרות והאמנות (תאריך בחינה)
מר אשר אלבוסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0641210401 - אוונגרד יהודי בעולם מחולן: מי"ל פרץ ועד ז'ורז' פרק (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00דן-דוד212
0641500201 - על תרבות יהודית במערכת החינוך הממלכתית (תאריך בחינה)
ד"ר יעקובוביץ רגבסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0641300101 - סמינר אינטגרטיבי ליהדות כתרבות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכל גובריןסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0769204101 - סוגיות מתקדמות בהוראת מחשבה יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אידלשטיין איילוןסמסטר א'+ב'שיעורב'08:00–10:00
0769101201 - מתחים ואתגרים: על זהות וחינוך יהודי בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר יעקובוביץ רגבסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00שרת318
0769204001 - סוגיות בסיס בהוראת מחשבה יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אידלשטיין איילוןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00
0641500601 - דת וכלכלה (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן277
**בקורס זה מתקיימת בחינת בית.
**מועד א': 25.7.17 בשעה 09:00. הגשה למזכירות תכנית אופקים
**עד 28.7.17 שעה 13:00.
**מועד ב': 21.8.17 בשעה 09:00. הגשה למזכירות תכנית אופקים
**עד 24.8.17 בשעה 13:00.
0641500501 - יאנוש קורצ'אק: קריאה רב תחומית (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)

פילוסופיה יהודית תואר שני - מסגרת 620

כללי

0690494801 - מיניות, פרשנות ומוסר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

העת העתיקה: בית שני וחז"ל

0697407701 - הפולמוס היהודי נוצרי פגאני בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן261
0690494701 - אסטרולוגיה ומדע ביהדות העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה
0690494601 - מוכסים, גזלנים,יהודים וגויים:בבלי, בבא קמא פרק י (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר א'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג204 ספריה
0690494501 - בין עולמות: בבלי וירושלמי ברכות: במתכונת בית מדרש (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג204 ספריה
1411719440 - Legal Theory, Jewish Studies and Interdisciplinary Perspecti (תאריך בחינה)
Prof. Stone Suzanneסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00טרובוביץ305

ימי הביניים: פילוסופיה וקבלה

0690472501 - טכניקות ופרקטיקות להשגת רוח הקודש בקבלת המאה הט"ז (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0690427801 - הרנסנס והמקרא: סוגיות פרשניות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690472601 - סמינר על הזוהר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית מרוזסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**דרישת קדם: הקורס "קריאה בזוהר".

העת החדשה: חסידות והגות יהודית מודרנית

0690462201 - זיווג עם האל בסופיות ובחסידות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0697408701 - דת, חילון ורוחניות עכשווית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תומר פרסיקוסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00דן-דוד102
0697405301 - המיתוס בפילוסופיה: מאפלטון לרומנטיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג211
0618432601 - שפינוזה - מאמר תיאולוגי מדיני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0690705501 - סמינר דוקטורנטים לפילוסופיה יהודית ותלמוד (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00
**הסמינר מתקיים במרכז צימבליסטה

תלמוד - תכנית הלימודים לתלמידי תואר ראשון

לימודי חובה שנים א ו-ב

0690191901 - בית מדרש אינטגרטיבי-מקום זמן קדושה (תאריך בחינה)
פרופ' ורד נעםסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00
**שיעור חובה לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשע"ז.
**תלמידי שנים ב' ו-ג' שלא השתתפו בתרגיל האינטגרטיבי
**ישתתפו בשיעור זה כחלופה.

מבואות חובה - מסגרת 120

0690190201 - מבוא למחשבת חז"ל (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן281
0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0690140101 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג102

לבחירה אחד משני המבואות להלן:

0690121501 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0690121601 - מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
**שני החלקים מהווים יחדיו את שיעור המבוא
0690170801 - מבוא למיסטיקה היהודית** (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0690161301 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים** (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
**שני החלקים מהווים יחדיו את שיעור המבוא:
**מבוא למיסטיקה יהודית +מבוא להגות של ימה"ב

שיעורי חובה - מסגרת 120

0690296801 - מבוא לארמית גלילית (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג103
0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0690191701 - איך מדרש מפרש? קריאה צמודה במדרשי התנאים (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג205

מכינות בתלמוד:

יש לבחור שתיים מבין המכינות להלן:

0690192101 - חכמים, נשיאים ושדים: בין בבל לארץ ישראל בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר מאיר בן שחרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג104
0690191801 - מכינה בתלמוד: סוגיות בסדר נשים ונזיקין (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל דודסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג104
0690294701 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים - סוגיות נבחרות (חלק א') (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00
0690294801 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים - סוגיות נבחרות (חלק ב') (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00
**הסדנאות מתקיימות במרכז צימבליסטה
**תלמידים שלא ישתתפו באחד משיעורים אלה כמכינה, יכולים להשתתף
**בו כשיעור בחירה.

שיעורי בחירה - מסגרת 225

**תלמידי התכנית בתלמוד יבחרו במסגרת שיעורי הבחירה
**4-2 ש"ס משיעורי החוג להיסטוריה של עם ישראל
**באישור יועץ המגמה. וכן 6 ש"ס משיעורי
**הבחירה של מגמות החוג השונות.
0672154201 - חוק וסדר בעולם הרומי (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן306
0690192101 - חכמים, נשיאים ושדים: בין בבל לארץ ישראל בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר מאיר בן שחרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג104
0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן220
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן220
0690294701 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים - סוגיות נבחרות (חלק א') (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00
0690294801 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים - סוגיות נבחרות (חלק ב') (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00
0690191901 - בית מדרש אינטגרטיבי-מקום זמן קדושה (תאריך בחינה)
פרופ' ורד נעםסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00
**תלמידי שנים ב' ו-ג' שהשתתפו בתרגיל האיטגרטיבי
**יכולים להשתתף בשיעור זה כשיעור בחירה.
0690297001 - מתורה שבכתב לתורה שבעל פה: עיונים במהפכה המשנאית (תאריך בחינה)
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'שיעורג'16:00–20:00רוזנברג104
0677210901 - בין גברים לנשים: הלכה וחוק רומי בתקופת המשנה והתלמוד (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר א'תרגילד'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0677127101 - הלכה וחברה בתקופת המשנה והתלמוד (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב102
0690297101 - ארון הספרים היהודי: הברית החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג107
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג107
0690123601 - מגילות מדבר יהודה: התגליות בהקשרן ההיסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג104
0677127201 - מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן306

סמינריונים - מסגרת 360

0690494501 - בין עולמות: בבלי וירושלמי ברכות: במתכונת בית מדרש (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג204 ספריה
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א שנה ג'.

תלמוד- תכנית הלימודים לתלמידי התואר השני -מסגרת 620

0690427901 - תרגום השבעים לספרי מלכויות (שמואל-מלכים) (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0697407701 - הפולמוס היהודי נוצרי פגאני בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן261
0690494601 - מוכסים, גזלנים,יהודים וגויים:בבלי, בבא קמא פרק י (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר א'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג204 ספריה
0690494501 - בין עולמות: בבלי וירושלמי ברכות: במתכונת בית מדרש (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג204 ספריה
0690494701 - אסטרולוגיה ומדע ביהדות העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה
0690494801 - מיניות, פרשנות ומוסר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0677411001 - חברה במראה: הספרות התלמודית כמקור היסטורי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים
0677410901 - בין יהודים ונוכרים בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים

לימודי תעודה בעריכה לשונית

0699402701 - תכנון והפקה של ספרים וכתבי-עת (תאריך בחינה)
מר שמואל פרץסמסטר א'סדנהב'12:00–14:00רוזנברג105
0690340301 - לשונה של הסיפורת העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב103
0699401601 - עריכה נורמטיבית א' (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה גרילקסמסטר א'סדנהב'16:00–18:00רוזנברג106
0699400201 - פגישות עם יוצרים מתרגמים ועורכים (תאריך בחינה)
סמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן281
0699402401 - שפת השיר (תאריך בחינה)
ד"ר עידית נובסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00רוזנברג106
0699400101 - עריכה עיתונאית (תאריך בחינה)
ד"ר אילנה ארבלסמסטר א'סדנהד'14:00–16:00רוזנברג106
0699400301 - העברית הנורמטיבית בת-ימינו (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג106
0690340401 - לשונה של השירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן278
0699402001 - עריכה נורמטיבית ב' (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה גרילקסמסטר ב'סדנהב'14:00–16:00רוזנברג106
**תנאי קדם: עריכה נורמטיבית א'
0699400901 - עריכת דברי מדע (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה גרילקסמסטר ב'סדנהב'16:00–18:00רוזנברג106
0699401701 - עריכת לשון השידור (תאריך בחינה)
גב' צופי ליבוביץסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00רוזנברג106
0699400401 - עריכת התרגום מאנגלית (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ברוךסמסטר ב'סדנהד'12:00–14:00רוזנברג106
0699400601 - עריכה מנהלית (תאריך בחינה)
גב' דנה איזנברגסמסטר ב'סדנהד'14:00–16:00רוזנברג106
0699401001 - הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת-זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג205

לימודי השלמה לעריכה לשונית

א. הלשון העברית לתקופותיה - (2ש"ס)

0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001

ב. הלשון העברית לתקופותיה -אחת משתי קבוצות התרגיל (2ש"ס)

0690140101 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג102

ג.ניקוד עברי - אחת משלוש הקבוצות (4 ש"ס)

0690140201 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג102
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג102
0690140202 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג102
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג102
0690140601 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג102
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג102

ד. תחביר עברי - אחת משלוש הקבוצות (2ש"ס)

0690140301 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג102
0690140302 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג102
0690140303 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג102

ה. סמנטיקה (2ש"ס)

0690240401 - סמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00גילמן277

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח