מסלולי הלימודים

תלמידי החוג יכולים לבחור באחד מבין המסלולים הבאים:
 

מסלול מחקרי (הכולל עבודת גמר) מתמקד בפיתוח יכולת לבצע מחקר עצמאי, המתבצע במסגרת עבודת הגמר לתואר שני, בהנחיית אחד מחברי הסגל.

מסלול עיוני (ללא עבודת גמר)מתמקד בהקניית השכלה רחבה ומיומנויות מתודולוגיות ומקצועיות מגוונות, בין אם בתחום מוגדר ובין אם בשילוב בין תחומי הידע. 

מסלול ישיר לדוקטורט - המיועד לתלמידים מצטיינים העומדים בקריטריונים הנדרשים על פי תקנות האוניברסיטה. 

 

משך הלימודים ומעבר ממסלול למסלול - לימודי התואר השני במסלול המחקרי והעיוני יסתיימו בתוך שנתיים. כל התלמידים בחוג מתחילים לימודיהם במסלול העיוני. המעוניינים ללמוד במסלול המחקרי יגישו בקשה לוועדת ההוראה של החוג (ע"ג טופס המיועד לכך) הכוללת את נושא המחקר ואת אישור אחד מחברי הסגל, המוכן להנחות את התלמיד בעבודת הגמר לתואר השני. תלמידי המסלול המחקרי יגישו את הצעת המחקר לעבודת הגמר עד סוף השנה הראשונה ללימודיהם בחוג, וזאת באישור המנחה. עבודת הגמר תוגש עד תום שנתיים מתחילת לימודי התואר השני. 

 

דרישות הקבלה למסלול המחקרי -

(א) חובת שמיעה של 12 ש"ס לפחות בשנה הראשונה ללימודים, בציון ממוצע  85 ומעלה.
(ב) הגשת הצעת מחקר לעבודת הגמר (עד תום השנה הראשונה), מאושרת על ידי המנחה ועל ידי הוועדה לתואר שני של החוג. הצעה זו תשלח לשיפוט לשני בוחנים. 

 
מעבר מהמסלול המחקרי למסלול העיוני -

תלמידים שסיימו שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים) ולא עמדו בדרישות ההמסלול המחקרי לעיל - יועברו למסלול העיוני.


לימודי צבירה לתואר שני - מטרתו לאפשר לתלמידים שבחרו בכך ללמוד בקצב איטי יותר. התלמידים במסלול זה יוכלו לפרוס את הלימודים על פני 4 שנים (במקום שנתיים). תלמידים יוכלו להירשם למסלול הצבירה למשך שנתיים בלבד (במעמד מיוחד). במהלך שנתיים אלה ישלימו התלמידים 50% לפחות ממכסת השעות לתואר (16 ש"ס). לאחר שנתיים במעמד המיוחד או לאחר רישום ל-16 ש"ס, יעברו התלמידים למעמד של תלמיד מן המניין ויידרשו להשלים את לימודיהם לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. בנקודת הקבלה למעמד הרגיל, על סמך הישגיהם, קצב התקדמותם והערכת מורי החוג, יבחרו התלמידים את מסלול לימודיהם - מחקרי או עיוני. 

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח