מסלולי הלימוד

התכנית מציעה לימודים בשני מסלולים: מסלול מחקרי ומסלול עיוני

המסלול המחקרי (כולל עבודת גמר): היקף הלימודים הוא 28 ש"ס. במהלך לימודיהם יכתבו התלמידים עבודה סמינריונית אחת ועבודת גמר, ויהיה עליהם להשיג רמת "פטור" בשפה זרה שנייה.

המסלול העיוני (ללא עבודת גמר): היקף הלימודים הוא 32 ש"ס. במהלך לימודיהם יכתבו התלמידים שתי עבודות סמינריוניות ובתום הלימודים ייבחנו בבחינת גמר.

מעבר מהמסלול העיוני למסלול המחקרי

לאחר שנת לימודים אחת יוכל תלמיד המסלול העיוני להגיש בקשה למעבר למסלול המחקרי. תנאי המעבר הם: ציון ממוצע של 90 לפחות ב-12 ש"ס לפחות של לימודי שנה א'.

הערה: יש להדגיש שסיום הלימודים במסלול העיוני (בציון מתאים) אינו מונע מתלמידים שירצו בכך, להירשם בעתיד ללימודי התואר השלישי, וזאת בכפוף לתנאי הקבלה. 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח