ספרות עברית וספרות כללית במסלול החד-חוגי

 

היקף:

הלימודים במסלול החד-חוגי הוא 110 ש"ס. ניתן לעבור למסלול זה בתום שנה א', לאחר השלמה של שנת לימודים מלאה בחוג לספרות ובחוג נוסף במסלול הדו-חוגי, בציון 80 לפחות בשני החוגים.

מבנה הלימודים במסלול זה:

  • לימודי ליבה - 24 ש"ס (כבמסלול הדו-חוגי)
  • לימודי בחירה – (52- 60 ש"ס) קורסים בספרות עברית וקורסים בספרות כללית (בחלוקה שווה).
    תלמיד שהוכרו מלימודיו בחוג השני פחות מ-18 ש"ס, ישלים את השעות החסרות בלימודי בחירה נוספים מהחוג לספרות. 
    שימו לב: כדי להעביר אל החוג לספרות את הקורסים שנלמדו בחוג אחר יש להציג למזכירות החוג רשומת לימודים מעודכנת.
  • סמינרים (16-8 ש"ס) – יש ללמוד ארבעה סמינרים לפי בחירת התלמיד ובכפוף לדרישות קדם אם ישנן כאלה. בשניים מהסמינרים יש לכתוב עבודה סמינריונית ובשניים מהם יש לכתוב רפרט. שאר הכללים ללימודי סמינרים ראו בסעיף "מבנה הלימודים במסלול הדו-חוגי במגמת ספרות עברית וספרות כללית.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח