יועצי החוג וועדת ההוראה של החוג

יועצי החוג מטפלים בשאלות הקשורות בהרכב תכנית הלימודים של התלמידים, מסייעים בשיבוצם בקורסים ומטפלים בבעיות המתעוררות מעת לעת ביחסים שבין התלמיד לבין החוג. תלמידים מוזמנים לפנות אל היועצים בשעות הקבלה בכל בעיה הקשורה בתכניות הלימודים. שמות יועצי החוג בתשע"ז יפורסמו על לוחות המודעות בחוג ובאתר החוג שבאינטרנט.

ועדת ההוראה של החוג מטפלת בבקשות של התלמידים הקשורות בלימודיהם. פניות לוועדה תוגשנה בכתב, באמצעות מזכירות החוג. 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח