דרישות במהלך הלימודים

1. הגשת עבודות: עבודות סמינריניות יוגשו במועדים שנקבעו על ידי הפקולטה(ראו בפרק "חשוב לדעת" סעיף 2). העבודות יוגשו למזכירות החוג (ולא למרצה).    עבודות אחרות יוגשו במועד שייקבע על ידי המרצה, אך לא יאוחר מחודש מסיום הקורס. 
אין מועדי ב' בקורסים הדורשים הגשת עבודות במקום מבחנים.

 

2. המעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בציון ממוצע של 75 בשלושה מתוך חמשת הקורסים הבאים: מבוא לבלשנות, פונטיקה, מבוא לסמנטיקה, יסודות הבלשנות התיאורטית ופונולוגיה מתחילים.
א. לתלמידים/ות שישתתפו ביותר משלושה קורסים ייחשבו שלושת הקורסים שבהם הושגו הציונים הגבוהים ביותר.
ב. לתלמידים/ות שישתתפו בשלושה קורסים ייחשבו כל הקורסים.
ג. ניתן להאריך את מילוי דרישות המעבר משנה א' לשנה ב' בסמסטר אחד באישור יועץ התואר הראשון. 

 

3. צבירת כשלונות:במקרים הבאים יופסקו לימודיהם של תלמידים בחוג לבלשנות-
א. שני כשלונות באותו קורס חובה.
ב. שלושה כשלונות בשלושה קורסים שונים בחוג לבלשנות.
ג. למניין זה, ציון 260 בקורס חובה נחשב לכישלון באותו הקורס. ציון 260 בקורס בחירה לא ייספר במניין הכישלונות. 

 

4. יש לסיים את כל קורסי החובה בשנתיים הראשונות ללימודי הב.א.: מבוא לבלשנות, פונטיקה, יסודות הבלשנות התיאורטית, מבוא לסמנטיקה, פונולוגיה  מתחילים, תחביר מתחילים וקריאה אקדמית.

 

5. התנסות במעבדה א. תלמידי התואר הראשון יקדישו 3 ש"ס להתנסות באחת מהמעבדות בחוג לבלשנות.ב. רצוי לצבור את השעות הללו במשך השנה הראשונה ללימודים ולא יאוחר מסוף השנה השנייה (השלמת דרישת ההשתתפות במעבדה מהווה תנאי מעבר לשנה ג').  ג. רשימת מטלות המעבדה מופיעה על לוח המודעות בחוג.


* כפוף לאישור מוסדות האוניברסיטה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח