בחינות/עבודות

 

להלן תמצית ההוראות באשר לסדרי הגשת עבודות:

לפי החלטת ועדת הוראה של התכנית, המועד האחרון להגשת מטלות הקורס (רפרט, עבודות ועבודות בית) הוא:

בסמסטר א' –

מטלות קורסי ליבה – יום ד' 22 בפברואר 2017

מטלות קורסי בחירה – יום ד' 1 במרץ 2017

בסמסטר ב' –

מטלות קורסי ליבה – יום ד' 26 ביולי 2017

מטלות קורסי בחירה – יום ד' 2 באוגוסט 2017

המועדים להגשת העבודות הסמינריוניות בשנה"ל תשע"ז:

בסמסטר א' – יום א' 14 במאי 2017

בסמסטר ב' וקורסים שנתיים – יום א' 1 באוקטובר 2017

  • התלמידים ימסרו את כל העבודות באמצעות מזכירות התכנית בלבד (אין למסור את העבודות אישית לידי המורה).
  • התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.
  • תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו ללמוד בסמינריון אחר בסמסטר הבא.
  • לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית או סיום קורס באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.
  • תלמידים רשאים ללמוד בקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיגו ציון שאיננו משביע את רצונם.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

בהצלחה

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח