ציון הגמר

ציון הגמר ישוקלל כדלהלן:

במסלול הדו-חוגי:

ציוני עבודת הרפרט, השיעורים והתרגילים 80%
ציון העבודה הסמינריונית 20%

במסלול המורחב:

ציוני עבודות הרפרט, השיעורים והתרגילים בחוג 60%
ציוני העבודות הסמינריוניות 40%
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח