מהלך הלימודים

מהלך הלימודים[1]

תלמידי החוג ישתתפו בקורסי החוג הנחלקים לשלוש קבוצות:

קבוצה א'
קורסי חובה:
מבוא לפילוסופיה יוונית; מבוא לפילוסופיה חדשה; מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה; מבוא כללי ללוגיקה; קריאות מודרכות.
שיעורי יסוד: במהלך התואר על התלמידים לבחור שני שיעורי יסוד מבין רשימת השיעורים המוצעים בקטגוריה זו. 

קבוצה ב' 
תחומי הלימוד[2]
: מטאפיזיקה ותורת ההכרה; לוגיקה ופילוסופיה של השפה; פילוסופיה מזרחית ומושווית (הודית וסינית); תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית; אסתטיקה; פילוסופיה של הדת; פילוסופיה של המדע.

בכל אחד מתחומי הלימוד שפורטו לעיל יינתנו מבואות, שיעורי המשך וסמינריונים ברמות שונות לפי הפירוט:

1. מבוא בתחום הלימוד שבו יילמדו מושגי יסוד וטקסטים בסיסיים מרכזיים השייכים לתחום (התלמיד יבחר 4 מתוך 10 מבואות תחומיים שהחוג מציע).

2. שיעור המשך ותרגיל צמוד שיקיפו את בעיות היסוד של התחום ואת הפתרונות המרכזיים שהוצעו להן. ההשתתפות בקורסים אלה מותנית בהשתתפות במבוא של תחום הלימוד.

3. סמינריון - עיסוק בבעיות מתקדמות או בהגותו של פילוסוף בתחום הלימוד. ההשתתפות בסמינריון מותנית במילוי החובות הקודמות בתחום ועמידה במבחן הבקיאות (ראו "דרישות במהלך הלימודים").

קבוצה ג'
שיעורי בחירה:
החוג מציע סל של שיעורי בחירה. מומלץ להשתתף בשיעורי בחירה הקרובים בנושאם לתחומי ההתמחות. בשיעורים שבהם נדרש מבוא תחומי כתנאי קדם יצוין הדבר בתיאור הקורס.

 

 

[1]  ככלל, תכנית הלימודים הקובעת היא התכנית שבה החל התלמיד את לימודיו בחוג. על תלמידים שהפסיקו את לימודיהם וחידשו אותם חלה תכנית הלימודים בעת החידוש. מקרים מיוחדים ידונו באופן פרטני.

[2] ייתכנו שינויים ותוספות בתחומי הלימוד בהתאם לנסיבות. החוג אינו מתחייב לקיים בכל שנה את כל תחומי הלימוד.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח