מסלולי הלימוד לתואר השני

א. כללי

מכון כהן מציע שני מסלולי לימוד במסגרת התואר השני: (1) מסלול מחקרי (הכולל עבודת גמר); (2) מסלול עיוני (ללא עבודת גמר). המסלול המחקרי נועד לתלמידים המעוניינים לקבל על עצמם משימת מחקר מעמיקה של כתיבת עבודת גמר ושוקלים להמשיך בעתיד בלימודי התואר השלישי. תלמידים אלה יתקבלו למסלול המחקרי אם יוכיחו במהלך לימודיהם יכולת ראויה לכך. הקורסים והסמינרים של המכון פתוחים באופן שווה בפני הסטודנטים בשני המסלולים. תנאי הכרחי לקבלת תלמיד/ה למסלול המחקרי היא היענות מפורשת של אחד ממורי המכון לפניית התלמיד/ה לשמש לו/ה כמנחה בכתיבת עבודת הגמר.

מלבד לימודי התשתית וההשלמה כוללים מסלולי הלימוד לתואר שני את הדרישות המפורטות להלן.

ב. המסלול העיוני

במסלול זה ילמדו התלמידים קורסים בהיקף של 32 ש"ס, לפי ההרכב שלהלן:

קורסים וסמינרים לבחירה מתוך היצע המכון

20 ש"ס

קורסים וסמינרים נוספים לבחירה מתוך היצע המכון או מתוך היצע הקורסים לתואר שני ביחידות אחרות

12 ש"ס

כלומר, מתוך היצע הקורסים של המכון ת/יבחר התלמיד/ה 20 שעות לפחות, ולכל היותר 12 שעות ממחלקות אחרות באוניברסיטה (קורסים לתואר שני בלבד). מטרה מרכזית של תכנית הלימודים היא לחשוף את התלמידים למגוון התחומים ונקודות המבט המיוצגים במכון. לפיכך, מתוך חובות הלימוד של 20 שעות במסגרת היצע הקורסים של המכון, ת/ילמד כל תלמיד/ה בקורסים הניתנים על ידי מורים שונים, ולא יותר מ-8 ש"ס בקורסים של אותו/ה מורה עצמו/ה.

על כל תלמיד להגיש שתי עבודות סמינריוניות לפחות. עבודות אלה יוגשו בקורסים שמציע המכון (ולא בקורסים חיצוניים) ובהדרכתם של שני מורים שונים. בנוסף, נדרש כל תלמיד להגיש פרויקט מיוחד ולעמוד בהצלחה בבחינת גמר.

שפות

על התלמידים להשיג רמת "פטור" בשפה אירופית נוספת מלבד אנגלית.

ציון הגמר

ציון הגמר לתואר השני במסלול העיוני ישוקלל כלהלן:
ציוני העבודות הסמינריוניות 30%

ציוני הקורסים 50%

ציון הפרויקט 10%

ציון בחינת הגמר 10%


ג. המסלול המחקרי

במסלול זה ילמדו התלמידים קורסים בהיקף של 28 ש"ס, לפי ההרכב שלהלן:

קורסים וסמינרים לבחירה מתוך היצע המכון

16 ש"ס

קורסים וסמינרים נוספים לבחירה מתוך היצע המכון או מתוך היצע הקורסים לתואר שני ביחידות אחרות

8 ש"ס

סמינריון מתודולוגי

2 ש"ס

קריאה בטקסטים קלאסיים

2 ש"ס

כלומר, מתוך היצע הקורסים של המכון ת/יבחר התלמיד/ה קורסים בהיקף של 16 שעות לפחות, ולכל היותר 8 שעות מחוגים אחרים באוניברסיטה (קורסים לתואר השני בלבד). מטרה מרכזית של תכנית הלימודים היא לחשוף את התלמידים למגוון התחומים ונקודות המבט המיוצגים במכון. לפיכך מתוך חובות הלימוד של 16 שעות במסגרת היצע הקורסים של המכון, ת/ילמד כל תלמיד/ה בקורסים הניתנים על ידי מורים שונים, ולא יותר מ-8 ש"ס בקורסים של אותו/ה מורה עצמו/ה.

על כל תלמיד/ה להגיש עבודה סמינריונית אחת במסגרת אחד הקורסים שמציע המכון (ולא בקורסים חיצוניים) ובהדרכת מורה מן המכון.

שפות

על התלמידים להשיג רמת "פטור" בשפה אירופית נוספת מלבד אנגלית.

עבודת גמר

התלמידים יגישו הצעת מחקר לעבודת גמר, ולאחר אישורה יכתבו את העבודה. אורכה המקובל של העבודה הוא כ- 80 עמודים. במהלך השנה של כתיבת עבודת הגמר ישתתפו התלמידים בסמינריון מתודולוגי, המלווה את מלאכת הכתיבה.

 לפירוט בנושא כתיבת עבודת גמר לחץ כאן

בקישורים להלן: טופס אישור לכתיבת עבודת גמר - תואר שני (יוגש עם הגשת ההצעה)

 

ציון הגמר
ציון הגמר לתואר השני במסלול המחקרי ישוקלל כלהלן:

ציון העבודה הסמינריונית 20%
ציוני הקורסים 40%
ציון עבודת הגמר 40%

ד. מסלול צבירה

מטרתו של מסלול זה לאפשר לתלמידים החפצים בכך ללמוד בקצב אטי יותר. התלמידים במסלול זה יוכלו לפרוס את הלימודים על פני 4 שנים. תלמידים יוכלו להירשם למסלול הצבירה למשך שנתיים בלבד (במעמד מיוחד וסימול רישום 7). במהלך שנתיים אלה ישלימו התלמידים 50% לפחות ממכסת השעות לתואר המוגדרת למסלול העיוני (16 ש"ס) ויגישו עבודה סמינריונית אחת לפחות. לאחר שנתיים במעמד המיוחד יעברו התלמידים למעמד של תלמיד מן המניין ויידרשו להשלים את לימודיהם לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. בנקודת הקבלה למעמד הרגיל, ועל סמך הישגיהם, קצב התקדמותם והערכת מורי החוג, יוחלט לאיזה מסלול ישויכו - מסלול הכולל עבודת גמר או מסלול ללא עבודת גמר.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח