דרישות במהלך הלימודים

1. השתתפות פעילה ונוכחות בשיעורים (תלמיד שייעדר למעלה משלוש פגישות - השתתפותו בקורס תבוטל).
 
2. התלמידים ייבחנו בכתב בכל הקורסים שבהם השתתפו. ציון המעבר הנדרש הוא 60 לפחות.
 
3.  בשנה ג' ישתתפו התלמידים בסמינריון בהיקף של 4 ש"ס. במסלול הדו-חוגי יגישו עבודת סמינר אחת. העבודה תוגש למזכירות החוג. התלמידים מתבקשים לשמור העתק של  העבודה. 
העבודות יוכנו ויודפסו לפי הכללים המקובלים בחיבורים מדעיים. המועד האחרון להגשת עבודה סמינריונית הוא בהתאם למועדים שנקבעו ע"י האוניברסיטה.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח