נהלים ודרישות במהלך הלימודים

1. בכל הקורסים חלה חובת נוכחות.

2. התנאי להמשך הלימודים בחוג לאחר סיום שנה א' הוא ציון חיובי (60 ומעלה) בקורסים הבאים:
- מבוא להיסטוריה של המזה"ת בעת החדישה
- סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת
- ערבית מתחילים

3. תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג': השלמת החובות וציון חיובי (60 ומעלה) בפרוסמינריון; ציון חיובי (60 ומעלה) בערבית למתקדמים.

4. לא ניתן ללמוד פרוסמינריון ללא ציון עובר "בהדרכה בכתיבת עבודות".

5. לא ניתן ללמוד פרוסמינריון וסמינריון בהנחיית אותו מורה.

6. לא ניתן ללמוד פרוסמינריון וסמינריון באותו סמסטר.

7. בכמה קורסי חובה יתקיימו מבדקי בקיאות. המבדקים ייערכו במועד אחד בלבד.

8. במסלול הדו חוגי ניתן להכיר רק בקורס אחד של סרטים/קולנוע במסגרת התואר.

9. בפרוסמינריון ובסמינריון התלמידים יגישו עבודות בכתב בסיום הקורס. היקפה של עבודת גמר בפרוסמינריון יהיה 3,500 מילים, והיקפה של עבודת גמר בסמינריון יהיה 7,000 מילים. העבודות תיכתבנה על פי הכללים המקובלים בחיבורים מדעיים ותוגשנה למזכירות החוג ולא ישירות למורים. לא ניתן להגיש עבודה חוזרת לשם תיקון הציון. חובה לקבל ציון חיובי בעבודה כדי לקבל ציון חיובי בפרוסמינריון ובסמינריון. בפרוסמינריון ובסמינריון על הסטודנטים להשתתף באופן פעיל בקורס. בנוסף, בפרוסמינריון תהיינה בחינות בסוף הקורס ובסמינריון מטלות שונות במהלך הסמסטר.

מועדי הגשת העבודות: (בכפוף לתקנון שכ"ל של האוניברסיטה):
סמסטר א' : יום א' 14.5.2017  י"ח באייר תשע"ז
סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 1.10.2017  י"א בתשרי תשע"ח
לא ניתן לחרוג ממועדים אלה.

בקשות לדחיות מועדי ההגשה של עבודות סמינריוניות יש להפנות לוועדת ההוראה של הפקולטה דרך מזכירות החוג. אין בסמכותו של החוג לאשר דחייה בהגשת עבודות!

10. ציונים והערכות: ערעור על ציון יוגש בכתב למזכירות החוג על גבי טופס המיועד לכך בתוך חמישה ימים מיום פרסום הציונים. בחינת הציון מחדש עשויה להביא לידי הערכה שונה, גבוהה או נמוכה יותר מן הציון המקורי. לא ישונה ציון ללא הליך של ערעור.
תלמיד יהיה זכאי למועד מיוחד רק על פי הוראות האוניברסיטה; ניתן להגיש בקשה למועד מיוחד עד שלושה שבועות מיום פרסום הציונים.
לתשומת לב: לא ניתן לשנות מועדי בחינות ומתכונת של בחינות.

11. לימודים לקראת תעודת הוראה בהיסטוריה וכן תעודת הוראה בשפה ובתרבות הערבית: תלמידים שהשלימו שנתיים של לימודים מלאים בחוג יכולים להירשם ללימודים לקראת תעודות הוראה בהיסטוריה ובשפה הערבית לתלמידי תיכון. תעודת הוראה נחשבת לתואר נוסף לצורך חישוב שכרם של עובדי ההוראה. הלימודים מתקיימים בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. פרטים נוספים ניתן למצוא בידיעון בית ספר לחינוך ובאתר בית הספר לחינוך: www.tau.ac.il/education/

12. מלגות: החוג מעמיד לרשות הסטודנטים מלגות ממספר מקורות:

- קרן מלגות ע"ש אילן גל-און ז"ל המיועדת לסייע לתלמידים על בסיס סוציו-אקונומי.

- מלגות ממקורות החוג המיועדות לתלמידים בעלי הישגים ויכולת בלימודיהם.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח