סיום הלימודים לתואר

החל משנת הלימודים תשע"א חישוב ציון הגמר הינו כדלהלן:

במסלול הדו-חוגי:
חובה א' (מבוא לבלשנות, יסודות הבלשנות התיאורטית, פונטיקה וקריאה אקדמית): 15%
חובה ב' (מבוא לסמנטיקה, פונולוגיה מתחילים ותחביר מתחילים) 27%
פרו"סים 33%
סמינר 15%
בחירה 10%

במסלול החד-חוגי:
חובה א' (מבוא לבלשנות, יסודות הבלשנות התיאורטית, פונטיקה וקריאה אקדמית): 6%
חובה ב' (מבוא לסמנטיקה, פונולוגיה מתחילים ותחביר מתחילים) 12%
פרו"סים 25%
סמינרים 26%
חטיבת השלמה 8%
בחירה:
שיעורים: 15%
סמינר 8%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח