מסלולי הלימוד ותנאי קבלה

החוג מציע שני מסלולי לימוד: (1) מסלול  דו-חוגי; (2) מסלול חד-חוגי משנה ב'.

במסלול הדו-חוגי יבחרו התלמידים בלימודי מזרח אסיה כחוג לימודים אחד ובחוג דו-חוגי נוסף. סך כל שעות הלימוד בחוג: 66 ש"ס.

 

למסלול החד-חוגי יתקבלו תלמידים אשר סיימו בציון ממוצע של 90 ומעלה את כל לימודי שנה א' בחוג וקיבלו ציון 90 לפחות בשניים משלושה שיעורי המבוא. שלושת שיעורי המבוא, שלושת תרגילי המבוא ולימודי השפה של שנה א' (30 ש"ס), וכן סיימו בציון ממוצע של 85 ומעלה קורסים בהיקף של 16 ש"ס בחוג לימודיהם השני.

התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 98 ש"ס במסגרת החוג וכן חטיבת השלמה מחוגים אחרים בהיקף של 16 ש"ס (שעות אלה נלקחות מהשעות שנלמדו בחוג השני בשנה א') סך כל השעות במסלול החד-חוגי: 114 ש"ס.

תלמידים המעוניינים להירשם למסלול החד-חוגי יגישו בקשה בכתב למזכירות החוג עם תום שנת לימודיהם הראשונה.
תלמידי המסלול יוכלו להשתתף בשיעורים דיסציפלינריים רלוונטים מחוגים אחרים, באישור ועדת ההוראה של החוג.

מעבר לבידינג ולהנחיותיו, כל רישום ידני לקורסים, פרוסמינריונים או סמינרים הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
תלמידי המסלול החד חוגי ותלמידי שנה ג' בכל המסלולים יוכלו להירשם לסמינריון מיד עם הגשת הפרוסמינריון. תלמידים אחרים יוכלו להירשם לסמינריון בשבוע השינויים של סמסטר ב'. הכל על בסיס מקום פנוי.
יודגש כי לא יתאפשר מעבר מקבוצה לקבוצה במהלך השנה הן בקורסי השפה והן בתרגילים המבואיים. על התלמידים לתכנן את הרישום ללימודיהם בחוג (ובחוג השני שלהם) בהתאם.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח