מבנה תכנית הלימודים

התלמידים בשני מסלולי הלימוד המפורטים מטה נדרשים להשתתף בסמינר המחלקתי החוגי וכן בסדנת תלמידי מחקר (שמתקיימים בימי ג' בין השעות 14-12).

על התלמיד לסיים את חובותיו לתואר באחד משני מסלולים- עם עבודת גמר וללא עבודת גמר- לפי הפירוט שלהלן:

 המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר)

תכנית הלימודים נמשכת שנתיים וכוללת 28 ש"ס לפי הפירוט הבא:

1 סמינר מחקר (הגשת סמינר) - 4 ש"ס

5 סמינרי מחקר (הגשת רפרט)* - 20 ש"ס

 1 שיעור קריאה מתקדמת בטקסטים (בחינה) - 4 ש"ס

הגשת עבודת גמר

לפירוט בנושא כתיבת עבודת גמר לחץ כאן

 

* באישור יועץ לימודי התואר השני של החוג ניתן להירשם לסמינרי תואר שני רלוונטיים גם מחוגים אחרים. בעיקר נכון הדבר לרישום לסמינרים מתודולוגיים הקשורים לתחום המחקר של התלמיד. 

 
עבודת גמר

עבודת הגמר תכלול הצגה ביקורתית של נושא נבחר בתחום התמחותו של התלמיד, בהתייעצות ובתיאום עם מנחה העבודה. על העבודה להוכיח יכולת מחקר ומיומנות בכתיבה מדעית. כמו כן תשקף העבודה שליטה בספרות הרלוונטית, הן הראשונית והן המשנית, ובכלל זה פרסומים שיצאו לאור בשנים האחרונות.

עד תום הסמסטר השלישי ללימודים יגיש התלמיד לוועדת התואר השני טופס הצהרה למסלול מ"א מחקרי (להתייעצות בנושא מציאת מנחה ניתן לפנות ליועץ החוג). עד תום הסמסטר הרביעי (במועד הגשת הסמינרים) יגיש התלמיד לוועדת התואר השני את הצעת המחקר לעבודת הגמר. עד סוף הסמסטר השביעי יגיש התלמיד את עבודת הגמר בשלושה עותקים מודפסים למזכירות החוג וכן עותק אלקטרוני.

לפירוט בנושא כתיבת עבודת גמר לחץ כאן

 

טופס אישור לכתיבת עבודת גמר לתואר שני

טופס הפקדה של עבודות גמר לתואר שני

 

 היקף עבודת הגמר לא יעלה על 80 עמודים. עבודת הגמר תישפט על ידי המנחה ועל ידי קורא נוסף.

תלמיד שלא יגיש עד סוף הסמסטר השביעי את עבודת הגמר יועבר למסלול העיוני וידרש להבחן בבחינת הגמר בסמסטר העוקב.


ציון הגמר

ממוצע ציוני הקורסים

35%

ציון העבודה הסמינריונית

15%

ציון עבודת הגמר

50%

 

 

המסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

 

תכנית הלימודים נמשכת שנתיים* וכוללת 32 ש"ס לפי הפירוט הבא:

2 סמינרי מחקר (הגשת סמינר)** - 8 ש"ס

5 סמינרי מחקר (הגשת רפרט) - 20 ש"ס

 1 שיעור קריאה מתקדמת בטקסטים (בחינה) - 4 ש"ס

 

* לתשומת לבכם, סיום החובות לתואר בשנתיים מחייב הגשת שני הסמינרים (שישמשו בסיס לבחינת הגמר) בשנת הלימודים הראשונה.

** אין לכתוב את שתי העבודות הסמינריוניות אצל אותו/ה המרצה.

עם סיום לימודיהם יעמדו התלמידים בבחינת גמר.

בחינת גמר

בחינת הגמר הינה בחינת בית. השאלות יתבססו על שתי העבודות הסמינריוניות שהוגשו ורשימה בביליוגרפית מורחבת שתבנה לכל אחת מהעבודות בנפרד ובשיתוף עם המנחה.

הרשימה הבביליוגרפית ותאריך הבחינה מותנות באישור ועדת המ"א החוגית ובכפוף לנוהלי החוג. לקבלת אישור לבחינה יש להגיש לוועדה את טופס הבקשה לבחינת הגמר לא יאוחר מ-3 חודשים לפני מועד הבחינה. (הוועדה ממליצה לתלמידים להתחיל בהכנת הרשימות הבביליוגרפיות ובמילוי טפסי הבקשה לבחינה לפחות 3 חודשים לפני הגשתם לוועדה).

בחינת הגמר תיערך באחד מתוך 3 מועדים קבועים לבחירת התלמיד:
1. בתקופת הבחינות של סמסטר א'.
2. בתקופת הבחינות של סמסטר ב'.
3. בשבוע האחרון של חופשת הקיץ (הגשת הבחינה לפני תחילת שנת הלימודים).

המבחן יהיה במתכונת של מבחן בית. שני המורים שנבחרו כבוחנים יחברו כל אחד מבחן נפרד, ואותם יקבל יחדיו התלמיד לידיו למשך 72 שעות לכל היותר, שבסיומן ישיב עותק מודפס של תשובות למזכירות החוג ללימודי מזרח אסיה וכן עותק אלקטרוני.

ציון הגמר

ממוצע ציוני עבודות הרפראט

40%

ממוצע ציוני העבודות הסמינריוניות

35%

ציון בחינת הגמר

25%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח