סיום הלימודים לתואר וציון הגמר

שקלול ציון הגמר במסלול להיסטוריה של עם ישראל :

ציוני העבודות הסמינריוניות 20%
ציוני הרפראטים – 20%
הציונים בשאר הקורסים (כולל ציוני הקורסים בחטיבה במסלול החד-חוגי) 60%

שקלול ציון הגמר במסלול הבין-תחומי ללימודי ישראל

ציון העבודה הסמינריונית – 25%
ציון הרפראט – 15%
הציונים בשאר הקורסים – 60%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח