תנאי קבלה וסדרי רישום

תכניות הלימוד לתואר השני נועדו להעמיק ולהרחיב את הלימודים בחוגים ולאפשר התמחות בתחומים מסוימים, בהתאם לנטיות התלמידים. כן נועדו תכניות אלה לאפשר לתלמידים המעוניינים בכך להתוות לעצמם כיווני מחקר לקראת לימודים לתואר השלישי. הקורסים המיועדים לתלמידי התואר השני ניתנים על ידי מורים בכירים מכל תחומי הלימוד ההומניים.

(1) ללימודי התואר השני מתקבלים בדרך כלל מועמדים בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" (ב"א) שסיימו את לימודי התואר הראשון בציון 80 ומעלה במקצוע שבו הם מבקשים להמשיך את לימודיהם. החוגים רשאים לקבוע תנאי קבלה נוספים.
במקרים חריגים תישקל קבלתם של מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.

(2) במקרים מיוחדים רשאי החוג לקבל במעמד של "לא מן המניין" תלמידים שעדיין לא סיימו את החוג השני, שבו אינם ממשיכים את לימודיהם. תלמידים אלה יחויבו להשלים את חובותיהם בתוך שני הסמסטרים הראשונים ללימודי התואר השני. יופסקו לימודיהם של תלמידים שלא ישלימו את חובותיהם לתואר הראשון בפרק זמן זה, עד אשר ישלימו את הדרוש.

תלמידים המבקשים ללמוד לקראת התואר השני בחוג השונה משני החוגים שלמדו בהם בלימודי התואר הראשון, יקבע להם החוג או בית הספר תכנית השלמות מיוחדת, שתכלול קורסים מלימודי התואר הראשון, הכול בהתאם להכשרתם וללימודיהם הקודמים, ועל פי תקנון האוניברסיטה. על תלמידים אלה להיבחן בשיעורי ההשלמה ולהשיג בהם ציון מינימלי כפי שקובע החוג או בית הספר.

(3) תלמידים העוברים מאוניברסיטה מוכרת אחרת לאוניברסיטת תל-אביב כדי להשלים לימודי תואר שני הכוללים עבודת גמר, יהיו חייבים ללמוד באוניברסיטת תל-אביב קורסים בהיקף של לפחות מחצית מסך כל קורסי הלימודים לתואר המבוקש. זאת בכפוף לאמור  בסעיף 6 להלן.

תלמידים העוברים מאוניברסיטה מוכרת אחרת לאוניברסיטת תל-אביב כדי להשלים לימודי התואר השני ללא עבודת גמר, יהיו חייבים ללמוד באוניברסיטת תל-אביב קורסים בהיקף של שני שלישים לפחות מסך כל קורסי הלימודים לתואר המבוקש.

(4) תלמידים אשר בידם תעודת בגרות לא ישראלית וכן תעודת ב"א מאוניברסיטה בחו"ל, יידרשו להיבחן בהבעה עברית יחד עם תלמידים הלומדים לקראת התואר הראשון. אם ידיעתם בעברית אינה מספיקה כדי לעמוד בבחינה זו, עליהם להשתלב בלימודי היחידה ללימודי העברית, בכפוף לנוהל האוניברסיטה.

(5) להשלמת חובות הלימודים ניתן להכיר רק בעבודות סמינריוניות שנכתבו במסגרת הלימודים באוניברסיטת תל-אביב.

 

מועמדים לתואר השני יירשמו במרכז למרשם.

על המועמדים להמציא:

(א) טופס רישום שמולא בהתאם להוראות;

(ב) תעודת "בוגר אוניברסיטה";

(ג) אישור על ציוני הגמר של התואר הראשון;

(ד) אישור לימודים המפרט את לימודיהם, את ציוניהם ואת הישגיהם באוניברסיטה שבה למדו לקבלת התואר "בוגר אוניברסיטה".

פירוט מלא ניתן למצוא באתר הרישום לאוניברסיטה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח