כללי

מסלול לימודי תעודה בעריכה לשונית בעברית פועל במסגרת לימודי הלשון העברית שבחוג ללימודי התרבות העברית.

בבסיס התכנית עומדת התפיסה שהכשרת כוח אדם משכיל ומיומן של עורכים לשוניים היא אחת הדרכים למציאת פתרון הולם להשבחת צורתם וסגנונם של דברים הרואים אור בעברית.

יותר מכל גוף אחר יש בכוחה של האוניברסיטה, ובפרט אוניברסיטת תל-אביב, להכשיר כראוי את המבקשים לעסוק בעריכת לשון. הפקולטה למדעי הרוח, ובתוכה המגמה ללשון העברית שבחוג ללימודי התרבות העברית והחוגים לספרויות, התברכה בחוקרים מעולים שתחום מחקרם עשוי לפרנס כהלכה את לימודי העיון העומדים בבסיס ההכשרה הדרושה.

התכנית מעניקה לבוגריה תעודה בעריכה לשונית.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח