מסלולי הלימוד

החוג מציע שלושה מסלולי לימוד:

1. מסלול מחקרי הכולל עבודת גמר.

2. מסלול עיוני, ללא עבודת גמר.
    במגמה ללשון העברית מוצע גם מסלול עיוני בלימודי סגנון עברי ועריכה לשונית .

3. מסלול ישיר לדוקטורט, המיועד לתלמידים מצטיינים במיוחד. 
    תלמידים המעוניינים ללמוד במסלול זה מתבקשים לפנות ליועץ המגמה.  

 

לימודי צבירה:
מסלול שמטרתו לאפשר לימודים בקצב אטי יותר. המסלול מאפשר פריסה של הלימודים על פני ארבע שנים. במהלך השנתיים הראשונות ללימודים על התלמידים במסלול להשלים לפחות 50% ממכסת השעות לתואר, המוגדרת למסלול העיוני (32 ש"ס).

·  לאחר שנתיים במעמד המיוחד או לאחר השלמת 50% ממכסת השעות לתואר (המוקדם שביניהם) מתבצע מעבר למעמד של "תלמיד מן המניין", והדרישה היא להשלים את הלימודים לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. 

·  כדאי להביא בחשבון, שמלגות מסוימות אינן מוענקות ללומדים במעמד מיוחד.

·  ל"לימודי צבירה" יש להרשם מראש.

אין אפשרות לעבור ממעמד "מן המניין" למעמד "לימודי צבירה" (עם זאת, ניתן לעבור מלימודי צבירה למעמד מן המניין, בכל עת).

 

 

המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר)

חובות הלימוד:

- לימודים בהיקף של 28 ש"ס         

- כתיבת עבודה סמינריונית אחת      

- כתיבת עבודת גמר                                                                              

- שפה זרה שנייה  

העברה מן המסלול המחקרי למסלול העיוני

לאחר שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר הרביעי ללימודים) יועברו מן המסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות האלה:

א. מילוי חובות שמיעה של קורסים בהיקף של 12 ש"ס לפחות (במהלך שנת הלימודים הראשונה), ובציון ממוצע של 85 ומעלה.

ב. הגשת הצעה (ראו להלן) לכתיבת עבודת הגמר, מאושרת על ידי המנחה (לא יאוחר מתום הסמסטר הרביעי ללימודים). 

הערה: סיום הלימודים במסלול העיוני (בציון מתאים) אינו נועל  את הדלת בפני תלמידים שירצו ללמוד בעתיד לתואר השלישי, וזאת בכפוף לתנאי הקבלה ללימודים אלו. *במגמה לבלשנות שמית תכנית הלימודים היא אישית ותיקבע יחד עם יועץ המגמה. במגמה זו יתאפשרו לימודי התואר השני במסלול מחקרי בלבד.

 

 המסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

 חובות הלימוד:

-  לימודים בהיקף של 32 ש"ס 

-  כתיבת שתי עבודות סמינריוניות

-  בחינת גמר

-  שפה זרה שנייה (ראו , "לימודי שפה זרה שנייה") 

במהלך לימודיהם יכתבו התלמידים שתי עבודות סמינריוניות, אחת מהן לפחות עד תום שנת הלימודים הראשונה, וייבחנו בבחינת גמר. שתי העבודות הסמינריוניות תיכתבנה בהדרכתם של מורים שונים.

 

תנאי המעבר מן המסלול העיוני למסלול המחקרי

לאחר שנת לימודים אחת יוכל תלמיד המסלול העיוני להגיש בקשה למעבר למסלול המחקרי. תנאי המעבר הם: 
א. ציונים בקורסים בהיקף של 12 ש"ס לפחות בציון ממוצע של 85 ומעלה.

ב. בחירת מנחה לעבודת גמר על מנת שהצעה לכתיבת העבודה תוגש בתום הסמסטר השלישי ללימודים ולא יאוחר מתום הסמסטר הרביעי.

על תלמידי שני המסלולים חלה חובת השתתפות בסמינרים המחלקתיים המתקיימים בתחום התמחותם. על תלמידי הלשון העברית חובה להגיע גם ל"טקס יעקבי" בנוסף לששת מפגשי הסמינר המחלקתי.

 

 

 בלימודי הלשון העברית מוצע גם מסלול תואר שני בלימודי סגנון עברי ועריכה לשונית.

 חובות הלימוד במסלול זה הן:

- לימודים בהיקף של 36 ש"ס בסמינרים עיוניים ומעשיים
- כתיבת שתי עבודות סמינריוניות
- בחינת בקיאות בטקסטים בעברית קלאסית
- 4 בחינות ביבליוגרפיה

 כמו כן במסגרת מסלולי הלימוד של הלשון העברית המחקרי והעיוני, החוג מציע שני מסלולי התמחות:

א. המסלול הבלשני לחקר העברית החדשה, הכתובה והמדוברת:
ההתמחות במסלול זה כוללת את תחומי הידע הבאים: לשון ההשכלה, לשון התחייה, חקר העברית החדשה ושיטות מחקרה, העברית הנורמטיבית, תחביר העברית לדורותיה, חקר העברית המדוברת, סמנטיקה וההיערכות המושגית, חקר לשון הספרות והשירה.

ב. המסלול הפילולוגי לחקר העברית הקלאסית והלשונות הקרובות לה:
התמחות במסלול זה כוללת השתתפות במגוון של סמינרים, כגון: דקדוק העברית העתיקה, מילונאות וסמנטיקה של העברית העתיקה, נוסחי המקרא, עיוני לשון בספרי המקרא, דקדוק ומילונאות של לשון חכמים לרבדיה, הארמית של ארץ ישראל לניביה, העברית של השומרונים, העברית שבתפילה.

הערות:
א. בשונה מן המסלול לסגנון ועריכה, מסלולי ההתמחות אינם מחייבים הרשמה פורמאלית.
ב. בכל אחד משני מסלולי ההתמחות יכול התלמיד לבחור במסלול לימודים עם עבודת גמר (מסלול מחקרי) ובמסלול לימודים ללא עבודת גמר (מסלול עיוני).
ג. לצד ההתמחות באחד המסלולים, יחויב התלמיד בלפחות שני סמינריונים מן המסלול האחר.
ד. בעצה אחת עם יועץ הלימודים לתואר השני, יוכל התלמיד לבחור בסמינרים הקשורים ישירות לתחום התמחותו ומוצעים בחוגים אחרים של הפקולטה.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח