התיישנות לימודים

החוג רשאי להחיל התיישנות על חלק מהלימודים לאחר הפסקה של יותר משנתיים. לאחר הפסקת לימודים של חמש שנים תחול התיישנות על כל הלימודים במלואם.

תלמידים המבקשים לחדש את לימודיהם לאחר הפסקת לימודים שבין חמש לעשר שנים, חייבים לקבל את המלצת ראש החוג. החידוש טעון אישור של ועדת ההוראה הפקולטטית ושל סגן רקטור האוניברסיטה, וכפוף לנוהל האוניברסיטאי של התיישנות לימודים.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח