מהלך הלימודים

 1.                 היקף השעות
 2.                 תחום ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה  
 3.                 תחום תרבויות המזרח הקדום
 4.                 התמחות
 5.                 תכנית הסמכה לארכיאולוג חופר
 

1. היקף השעות

במסלול הדו-חוגי חייב תלמיד בלימודים בהיקף של 66 ש"ס.

במסלול החד-חוגי חייב התלמיד בלימודים בהיקף של 124 ש"ס.
ציון חיובי בקורסי המבוא "הארכיאולוגיה מהי?" ו"מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים" הוא תנאי מעבר לשנה ב'. 

בשני המסלולים ובשני תחומי הלימוד מחויבים התלמידים בהשתתפות בחפירה לימודית שתימשך ארבעה שבועות. החפירה הלימודית תיעשה בתום שנה א'. החובות לכל תלמידי החוג כוללות גם יציאה לשמונה סיורים לימודיים במהלך שלוש שנות הלימוד לתואר הראשון.

חובת חפירה לימודית וימי סיור לתלמידי כל המסלולים
 
חפירה לימודית 

תלמידי כל המסלולים חייבים בחפירה לימודית במשך ארבעה שבועות רצופים (20 ימי עבודה). החפירה הלימודית נכללת במסגרת החובות לשנה א' ונעשית במסגרת החפירות של מורי החוג. פרטים יימסרו לאחר תחילת שנת הלימודים. תלמיד לא יוכל להשתתף בחפירה הלימודית אלא אם כן השתתף בשיעור "הארכיאולוגיה מהי?". החפירה הלימודית כוללת עבודה מעשית בשטח, תרגול בתחומים שונים של טיפול בממצאים והרצאות. בדרך כלל ילונו התלמידים במחנה החפירה, והפעילות נמשכת משעות הבוקר המוקדמות עד שעות הערב. בתום החפירה יגיש התלמיד עבודת סיכום. העבודה תוגש עד תחילת שנת הלימודים שלאחר החפירה. תלמיד שלא יוכל לגשת לבחינה אחת או יותר בחוג בשל השתתפות בחפירה לימודית, יהיה זכאי לקבלת מועד מיוחד לבחינה/ות ובלבד שניגש לאחד ממועדי הבחינה (א' או ב') ושעמד בחובת החפירה במלואה.
  

סטודנט שהשתתף באופן מלא בחפירה לימודית יהיה זכאי גם לקבלת ארכה בהגשת עבודות (במסגרת סמינרים שנלמדו בחוג בסמסטר ב' או במסגרת סמינרים שנתיים ) עד ל – 31/12 באותה השנה, בכפוף לאישור ראש החוג. בקשות לקבלת מועד מיוחד לבחינה יש להגיש למזכירות תוך שלושה שבועות מפרסום ציוני מועד ב' באותו קורס.

סיורים
התלמיד חייב בשמונה ימי סיור.נוסף על סיורים אלה ישתתפו התלמידים בסיורים הנלווים לשיעורים השונים, במידה שיינתנו.
 

השתתפות בחפירה הלימודית, בסקר הלימודי ובסיורים מחייבת מאמץ פיזי ניכר ולכן יוכלו להשתתף בהם רק תלמידים שבריאותם תקינה. לתלמידים מוגבלי תנועה ולתלמידים שבריאותם לקויה יימצאו פתרונות חלופיים.


2. תחום ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה
 

בתחום זה ילמדו התלמידים בשנה א' סדרה של קורסי חובה המיועדים להקנות להם רקע חיוני לצורך המשך הלימודים, כמפורט בהמשך. בשנה ב' ובשנה ג' ילמדו התלמידים קורסי חובה נוספים (מיומנויות), ובהם שני סמינרים. סמינר אחד יילמד בשנה ב' ובסיומו תוגש עבודת רפראט, והסמינר השני יילמד בשנה ג' ובסיומו תוגש עבודה סמינריונית. עבודת הרפראט תכלול סינתזה מצומצמת בהיקפה שתיכתב על פי כללי הכתיבה המדעיים בנושא. העבודה הסמינריונית תכלול סינתזה מקיפה שנושאה ייקבע במהלך לימודי הסמינר. משקלם הכולל של שני הסמינרים הוא 8 ש"ס. בנוסף ישתתפו התלמידים בשנה ב' בסקר לימודי בהיקף של 2 ש"ס. היקפם הכולל של לימודי החובה בתחום זה: 48 ש"ס, ובכלל זה החפירה והסקר הלימודיים. יתרת מכסת הלימודים תכלול מגוון של קורסי בחירה בהיקף של 18 ש"ס, על פי עניינם ונטייתם של התלמידים, מתוך קורסי הבחירה בשני התחומים. רצוי לבנות תכנית לימודים בעלת רצף קורסים הגיוני וממוקד. מומלץ ללמוד שיעור אחד לפחות באחת ממסגרות השיעורים האלה: (א) ארכיאולוגיה של תקופה מסוימת; (ב) ארכיאולוגיה של ארץ שכנה (כגון ירדן, סוריה, קפריסין); (ג) תרבות חומרית; (ד) ארכיאולוגיה של קבורה.

 שיעורי הבחירה מתחלפים מידי שנה ובהם כאלה הניתנים אחת לשלוש שנים

 3. תחום תרבויות המזרח הקדום

בתחום זה ילמדו התלמידים בשנה א' סדרה של קורסי חובה, כולל שפה עתיקה למתחילים (מצרית, אכדית או חתית), המיועדים להקנות רקע חיוני לצורך המשך הלימודים, כמפורט בהמשך. בשנה ב' וג' ילמדו התלמידים קורסי חובה נוספים ובהם שני סמינרים. בסיומו של הסמינר הראשון בלימודיהם תוגש עבודת רפראט ובסיומו של הסמינר השני תוגש עבודה סמינריונית. עבודת הרפראט תכלול סינתזה מצומצמת בהיקפה שתיכתב על פי כללי הכתיבה המדעיים בנושא. העבודה הסמינריונית תכלול סינתזה מקיפה שנושאה ייקבע במהלך לימודי הסמינר. היקפם הכולל של לימודי החובה בתחום זה הוא 46 ש"ס. יתרת מכסת הלימודים תכלול מגוון של קורסי בחירה בהיקף של 20 ש"ס, על פי עניינם ונטייתם של התלמידים, מתוך קורסי הבחירה בשני התחומים. קורסים אלה יתמקדו בשתי תרבויות לפחות. רצוי לבנות תכנית לימודים היוצרת רצף קורסים הגיוני וממוקד. מומלץ ללמוד שיעור אחד לפחות באחת ממסגרות אלה: (א) היסטוריה וחברה; (ב) דת ומיתולוגיה; (ג) אמנות ותרבות חומרית. 

שיעורי הבחירה מתחלפים מידי שנה ובהם כאלה הניתנים אחת לשלוש שנים.

4. התמחות

תחומי ההתמחות במגמה לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה
החל משנה ב' יכולים תלמידים המעוניינים בכך להתמחות על פי עניינם ונטיות לבם בתחומי הלימוד השונים: פרהיסטוריה, ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופת הברונזה והברזל וארכיאולוגיה של ארץ-ישראל והאגן המזרחי של הים התיכון בתקופות הקלאסיות. במסגרת התמחותם ימקדו התלמידים בשנים ב'-ג' את שיעוריהם ואת הסמינריונים בתחומי עניינם, והם גם יוכלו להשתתף (בכפוף לאישור ראש החוג) בשיעורים נוספים מתחומים אלה הנלמדים בחוגים אחרים, כגון, החוג ללימודי התרבות העברית (מגמת מקרא), החוג ללימודים קלאסיים, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, בית הספר לרפואה ועוד. בניית תכניות לימודים מיוחדות בתחומי הלימוד השונים תיעשה בהתייעצות עם ראש החוג. 

5. מסלול משלים -  הסמכה לארכיאולוג חופר

תכנית הלימודים במסלול זה מורכבת מלימודי חובה של שלושה תחומי הלימוד לתואר הראשון: פרהיסטוריה, ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופת הברונזה והברזל וארכיאולוגיה של ארץ-ישראל והאגן המזרחי של הים התיכון בתקופות הקלאסיות. לכך יצורפו קורסי חובה נוספים (ראו פירוט להלן "מסלול הכשרה מעשית לארכיאולוגים חופרים"). מסלול זה מעניק הסמכה לניהול חפירות ארכיאולוגיות לבעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום. 


ידיעון הפקולטה למדעי הרוח