סיום הלימודים לתואר בוגר וציון הגמר

ציון הגמר* ישוקלל לפי הפירוט:

ציוני הסמינריון והרפראט

30%

ציוני שאר השיעורים

70%

 

 

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח