הלשון העברית

שנה א' (20 - 22 ש"ס)

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי

2 ש"ס

הלשון העברית לתקופותיה ש'+ת'

 2+2ש"ס

מבוא לבלשנות שמית                                                                                                                                         

4 ש"ס

ניקוד עברי[1]

4 ש"ס

תחביר עברי[1]

2 ש"ס

הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית [2]

4 ש"ס

יסודות הלשון

2 ש"ס 

עם תום שנת הלימודים הראשונה בחוג חייבים תלמידי הלשון העברית לעמוד בבחינת בקיאות בטקסטים מן המקרא. ראו הקישורים להלן :

http://humanities.tau.ac.il/hebrew/images/stories/lashon/.pdf


תלמידים שהצטרפו ללשון העברית בשנת לימודיהם השנייה בחוג או לאחר מכן יעמדו בבחינה זו בסוף שנת הצטרפותם.  

[1] ציון "עובר" בקורס זה הוא 85 ומעלה. פטורים מן הקורס תלמידים שיעמדו בבחינה (בלא קורס) בציון זה.

[2] פטורים מן הקורס תלמידים שלמדו ערבית בבית הספר התיכון, נבחנו בבחינת הבגרות ברמה של  3 יחידות או יותר וקיבלו 80 לפחות ברמת 3 יחידות ו-70 לפחות ברמה שמעל 3 יחידות. יועץ המגמה רשאי להעניק פטור מן הקורס על יסוד ידיעת ערבית של התלמיד שלא מכוח המסגרת האמורה. שנה ב'

מדע הלשון

 2ש"ס

תורת ההגה 

4 ש"ס

תורת הצורות 

4 ש"ס

לשון חז"ל 

4 ש"ס

מבוא למקרא (א')+מבוא למקרא (ב')

+2 2 ש"ס

סמנטיקה 

2 ש"ס

פרגמטיקה* (יינתן בתשע"ח)

 

תחביר למתקדמים* (שו"ת)

2 ש"ס 

 

 

*החל משנה"ל תשע"ז שיעורי החובה: תחביר למתקדמים ופרגמטיקה יינתנו לסירוגין. תלמידים הלומדים השנה תחביר למתקדמים ילמדו בשנה הבאה פרגמטיקה כחלק ממערך שיעורי החובה לשנתון הלימודים. 
תלמידי שנה ג' שלמדו "פרגמטיקה" ו"העברית החדשה בהתגבשותה" יכולים להשתתף ב"תחביר למתקדמים" כשיעור בחירה.

שנה ג'

תחביר לשון המקרא (שו"ת)

 2ש"ס

ארמית מקראית (שו"ת(

4 ש"ס

מדקדקי ימי הביניים 

2 ש"ס

שיעורי בחירה

6 ש"ס

סמינריון

4 ש"ס

סמינריון*

4 ש"ס


* בסמינריון שבו לא יכתוב התלמיד עבודה סמינריונית תוגש עבודת רפרט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח