הענקת תואר ראשון "בהצטיינות" או "בהצטיינות יתרה"

תלמידים שהחלו את לימודיהם לפני תשס"ו יהיו זכאים לסיים את התואר "בוגר אוניברסיטה" בהצטיינות אם ציון הגמר בכל אחד מחוגי הלימוד יהיה 90 - 94.

תלמידים שהחלו את לימודיהם בתשס"ו ואילך יהיו זכאים לסיים בהצטיינות אם ציון הגמר שהשיגו הוא 92 ומעלה.

התואר "בוגר אוניברסיטה" בהצטיינות יתרה יוענק לתלמידים שסיימו לימודיהם בציון סופי 95 ומעלה.

התואר "בהצטיינות" או "בהצטיינות יתרה" יוענק למי שעמד בקריטריון ההצטיינות שנקבע לעיל בכל אחד מחוגי הלימוד בנפרד. עם זאת, הציון "הצטיינות" או "הצטיינות יתרה" אינו אוטומטי, וטעון אישור של הרשויות האקדמיות של הפקולטה ושל האוניברסיטה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח