קורסי החובה

- תלמידות ותלמידי התכנית חייבים להשתתף בשישה קורסי ליבה בהיקף 13-12 ש"ס וכן בקורס שיטות מחקר איכותניות בהיקף 2 ש"ס.

- בקורסי הליבה של התכנית מוצגת קשת מקיפה של תולדות מיקומן של הנשים וייצוגן (תרבות ותיאוריה, היסטוריה, אסתטיקה, אמנות, משפטים,  סוציולוגיה וגיאוגרפיה). כמו כן מוצגות בקורסי הליבה תיאוריות פמיניסטיות מגוונות, המניחות תשתית של חשיבה ומחקר מנקודת מבט של המיקום ההיסטורי והמשתנה של נשים ושל גברים במטרה להציע חשיבה ומחקר ביקורתיים, פלורליסטיים ורב-תרבותיים.

- הקורס המתודולוגי, מטרתו להציג שיטות מחקר הניזונות מתיאוריות ומחשיבה פמיניסטיות. סיום הקורס הוא תנאי להשתתפות בסמינריון.

- יש להשתתף בקורסים עד תום השנתיים הראשונות ללימודים, ובשלושה מהם לפחות בשנה הראשונה.

 
 
להלן פירוט קורסי החובה:

 

 

קורסי תכנית לימודים בין-פקולטטית לתואר הראשון

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי הליבה - מסגרת 100

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי101
0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0608113301 - שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן307
**הקורס מיועד לתלמידי השלמות לקראת תואר שני בלבד
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00גילמן282
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי101
1071232801 - "ורוד זה צבע של בנות"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר** (תאריך בחינה)
פרופ' יואל דפנהסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי201
**דרישת קדם: "מבוא לפסיכולוגיה " או לימוד פרקים: 2, 7,
** 19-18 וכן אפנדיקס 3 בספר:
** Introduction to Psychology, Atkinson et. al..
0608113302 - שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי (תאריך בחינה)
ד"ר וילמובסקי ענבלסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00גילמן278
**קורס חובה בשנה א' או ב'
** הקורס אינו מיועד לתלמידי השלמות
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281

 

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח