מהלך הלימודים

1. קורסי חובה

שנה א' 

קורס

דרישות קדם

ש"ס

סמסטר

מבוא לבלשנות

 

2+2

א'

פונטיקה

 

4

א'

יסודות הבלשנות התאורטית: שפה ומוח

מבוא לבלשנות

2+2

ב'

מבוא לסמנטיקה

מבוא לבלשנות

4+2

ב'

פונולוגיה מתחילים

מבוא לבלשנות + פונטיקה

4+2

ב'


שנה ב' 


תחביר מתחילים

יסודות הבלשנות התאורטית:שפה ומוח

4+2

א'

קריאה אקדמית*

מבוא לבלשנות

2

ב'

* הקורס חופף לקורס קריאה מודרכת שנלמד עד תשע"ה.
 
 

2. פרוסמינרים
(מסגרת 124)


קורס

דרישות קדם 

ש"ס

סמסטר 

ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני*

מבוא לפרגמטיקה, או יסודות הסמנטיקה הפורמלית, או מבוא לסמנטיקהא' 

פונולוגיה מתקדמים

פונולוגיה מתחילים

4+2

א'

יסודות הסמנטיקה הפורמלית

מבוא לסמנטיקה

4+2

א'

רכישת שפה

תחביר מתחילים+מבוא לסמנטיקה+פונולוגיה מתחילים

4

ב'

תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי

תחביר מתחילים

4+2

ב'

* השתתפות בקורס מותנית בציון 90 ומעלה בדרישות הקדם ובאישור מרצה.
 
 
 
3. קורסים מתקדמים (לתלמידי התואר הראשון ייחשבו קורסים אלה במקום פרו"ס) 
 
קורס
 
דרישות קדם 
 
ש"ס
 
סמסטר 
 
פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים** מבוא לבלשנות+פונולוגיה מתחילים+תחביר מתחילים*+סטטיסטיקה לבלשנים מתחילים*
 
4+2 א'
בלשנות חישובית מתקדמים **
בלשנות חישובית מתחילים+תחביר מתחילים* 4+2 א'
נוירובלשנות: שפה ומוח**
 
יסודות הבלשנות התיאורטית+פונולוגיה מתחילים+תחביר מתחילים 4 ב'
 
* ניתן להשתתף בדרישת הקדם במקביל לקורס באישור המרצה.
** השתתפות בקורס מותנית בציון 90 ומעלה בדרישות הקדם. 
 
 
 
 
4. סמינרים (מסגרת 122)
א. הסמינרים מיועדים לתלמידי/ות שנה ג'. תלמידים/ות מצטיינים/ות המעוניינים/ות להשתתף בסמינר בשנת לימודיהם/ן השנייה יוכלו לעשות כן בהסכמת מרצה/ת הסמינר ובאישור יועץ הב.א. תלמידי/ות שנה ב' רשאים להשתתף בסמינר כקורס בחירה, בהסכמת המרצה ובאישור יועץ הב.א.
ב. לא תותר הגשה משותפת של עבודות סמינר; כל עבודה תהיה פרי עבודת מחקר אישית.


סמינרי ב.א.

סמינר

דרישות קדם

ש"ס  

סמסטר 

סוגיות בהתפתחות פונולוגית טיפוסית וא-טיפוסית פונולוגיה מתקדמים* שנתי

רב-לשוניות ומגע בין לשונות בישראל מבוא לסוציובלשנות

4

ב'
מגוון סוגיות מרכזיות בסמנטיקה יסודות הסמנטיקה הפורמלית

4

ב'
 רכישת התחביר
 
 
 רכישת שפה ו/או תחביר מתקדמים  2  ב'
 אופטימליות סגמנטלית
 
 
 פונולוגיה מתקדמים  4  ב'
 
* ניתן להשתתף בדרישת הקדם במקביל לקורס בסמסטר א'.
 
סמינרי מ.א. הפתוחים לתלמידי ב.א.

סמינרי המ.א. פתוחים לתלמידי שנה ג' ב.א. עם ציון 90 לפחות בדרישת הקדם ובאישור מרצה/ת הסמינר.


סמינר

דרישות קדם

ש"ס 

סמסטר 

נוירובלשנות: אזור ברוקה 

פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים+נוירובלשנות שפה ומוח

2 א'

עיבוד: חישוביות וקוגניציה
 
 
בלשנות חישובית מתקדמים
4 א'
פרגמטיקה ודקדוק
 
 
ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני
 
4 ב'
למידה: חישוביות וקוגניציה
 
 
בלשנות חישובית מתקדמים 4 ב'
 
 
     
 
 
5. קורסי בחירה (מסגרת 123)

(1) לפחות אחד מקורסי הבחירה חייב להיות סמינר הניתן בחוג לבלשנות. לא תידרש עבודת סמינר בקורס זה. הדרישות ייקבעו ע"י המרצה.

(2) ניתן לקחת בתור קורסי בחירה פרוסמינריונים נוספים. הדבר אינו דורש אישור מיוחד.
 
(3) קורסי התואר השני פתוחים לתלמידי תואר ראשון במידה ומילאו את דרישות הקדם של הקורס בציון 90 לפחות.

(4) ניתן לכלול במניין קורסי הבחירה שבמסגרת לימודי הבלשנות גם קורסים מחוגים אחרים, בכפוף לתנאים הבאים:

א. ההשתתפות בקורס אושרה ע"י יועץ הב.א. של החוג לבלשנות. ניתן לפנות ליועץ לשם הכוונה לגבי קורסי בחירה פוטנציאליים. אנו מאשרים רק קורסים שאנו רואים אותם כרלוונטיים דיים ללימודי הבלשנות בחוגנו.
ב. ההשתתפות בקורס אושרה ע"י החוג המציע אותו.
ג. תלמידים במסלול הדו-חוגי רשאים להשתתף בקורסים מחוץ לחוג בהיקף של 4 ש"ס לכל היותר (הקורסים יוכרו רק כשיעור).
תלמידים במסלול החד-חוגי רשאים להשתתף בקורסים מחוץ לחוג בהיקף של 8 ש"ס לכל היותר (הקורסים יוכרו רק כשיעור).


(5) קורסי שפה זרה: קורס למתקדמים בשפה זרה (שאינה אנגלית) יוכר כקורס בחירה מחוץ לחוג, באישור יועץ הב.א. של החוג. לא יתקבלו קורסים המהווים דרישה בחוג אחר.
א. במסלול הדו חוגי יתקבלו עד 4 ש"ס למתקדמים כקורס בחירה.
ב. במסלול החד חוגי יתקבלו עד 8 ש"ס למתקדמים כקורס בחירה בחוג לבלשנות, ועד 8 ש"ס למתקדמים כקורס בחטיבת ההשלמה. סה"כ 16 ש"ס קורסי שפה זרה ברמת המתקדמים.


קורסי בחירה לב.א.
 
קורס

דרישות קדם

ש"ס

סמסטר

מבוא לפרגמטיקה

מבוא לבלשנות 

2

א'

מבוא לסוציובלשנות

מבוא לבלשנות

4

א

סטטיסטיקה לבלשנים מתחילים

מבוא לבלשנות

2

א'

פונולוגיה ניסויית פונטיקה + פונולוגיה מתקדמים* (מומלץ פונטיקה אקוסטית) 2

א'

פונולוגיה של מילים שאולות
 
 
פונולוגיה מתחילים (מומלץ פונולוגיה מתקדמים) 2 א'
דו-לשוניות: התפתחות, ידע ושימוש תחביר מתחילים* + פונולוגיה מתחילים 2 

א'

       
בלשנות חישובית מתחילים* 
 
 
יסודות הבלשנות התיאורטית  4+2 ב' 
פונטיקה אקוסטית** 
 
 
פונטיקה    2 ב' 
 
*ניתן להשתתף בדרישת הקדם במקביל לקורס.
**השתתפות בקורס מותנית בציון 85 ומעלה בדרישות קדם.
 
 
קורסי מ.א. הפתוחים לתלמידי ב.א.
 
קורסי המ.א. פתוחים לתלמידי ב.א. עם ציון 90 לפחות בדרישת הקדם באישור המרצה. 
 
 
קורס
 
דרישות קדם
 
ש"ס
 
סמסטר
 
תחביר בן זמננו 1 
תחביר מתקדמים
4 
א'
 
סמנטיקה למתקדמים 
יסודות הסמנטיקה הפורמלית
4
 
א
 
דמיון מבני ותפיסתי
פונולוגיה מתקדמים 2
 
ב'
 
 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח