הלימודים במכון

מסלולי הלימוד לתואר משקפים את התפישה הבסיסית של מכון כהן כמרכז תוסס של פעילות אינטלקטואלית מגוונת. המכון רואה את תלמידיו כחלק אורגני מקהילה רחבה, ומזמין אותם ליטול חלק אקטיבי בכל פעילויותיו, לרבות חובת נוכחות בסמינריון המחקר השבועי של המכון.
מכון כהן מציע תכנית לימודים לקראת תואר שני בהיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות בשני מסלולים: מסלול עיוני (ללא עבודת גמר) ומסלול מחקרי (הכולל עבודת גמר). כמו כן מציע המכון מסלול לימודים לקראת תואר דוקטור בפילוסופיה (PhD). סטודנטים המעוניינים להצטרף למסלולי הלימוד השונים במכון נדרשים לעמוד בחובות השלמה אשר נקבעות לכל תלמיד בנפרד, בהתאם לרקע האקדמי שלו. נוסף על הקורסים שמלמדים מרצים מסגל המכון הקבוע, מזמין מכון כהן מדי שנה בשנה, במסגרת קתדרת סילברמן, מורים אורחים מחו"ל, ובהם חוקרים בולטים מתחומי ההיסטוריה, הפילוסופיה והסוציולוגיה של המדעים והרעיונות.

יועצי המכון מסייעים לכל המועמדים בבואם לבחור את מסלול הלימודים המתאים להם ביותר.

לימודי התואר השני

1. כללי

לימודי התואר השני במכון פתוחים לבעלי תואר ראשון ומעלה בכל תחומי הלימוד. מסלול הלימודים נפתח בשנה של לימודי השלמות הנחשבים ל"תשתית", אשר נועדה להקנות מכנה אינטלקטואלי משותף לכל תלמידי המכון. במהלך שנה זו עדיין אין התלמיד נחשב כסטודנט מן המניין לתואר השני והלימודים אינם נכללים במניין השעות לתואר. במסגרת שנת ההשלמות  נקבעות לכל תלמיד חובות שמיעה בהתאם לרקע לימודיו הקודמים. היקף חובות השמיעה נקבע במפגש אישי עם  יועץ המכון.         

תנאי הכרחי לקבלת תלמיד למעמד של סטודנט מן המניין לתואר השני במכון הוא עמידה בחובות כל הקורסים שנקבעו בתכנית ההשלמות בשנת לימודי התשתית בציון ממוצע של 85 לפחות. ההחלטה כפופה לאישור סופי של ועדת ההוראה של המכון.

2. שנת לימודי התשתית (שנת ההשלמות)

כוללת שיעורי ליבה ושיעורי הקבץ. שיעורי הליבה מאפשרים היכרות עם שלוש פרספקטיבות מרכזיות בחקר המדעים והרעיונות: היסטורית, פילוסופית וסוציולוגית. את שיעורי ההקבץ (4 ש"ס נוספות) יש לבחור משני הקבצים, הומני ומדעי, בתחום מהופך לתחום שבו התמחו התלמידים בלימודי התואר הראשון שלהם.

בעבור רוב התלמידים שיעורי הליבה ושיעורי ההקבץ מסתכמים יחדיו בכ-16 ש"ס (כלומר 8 שעות לימודים שבועיות בכל סמסטר). הקורסים במסגרת לימודי התשתית אינם נבדלים ברמתם ובהתייחסות המורים להוראה בהם משאר קורסי המכון לתואר שני.  

 

שיעורי הליבה

ש"ס

היסטוריה אינטלקטואלית א'

2

היסטוריה אינטלקטואלית ב'

2

מבוא לפילוסופיה של המדע

2

פילוסופיה של המדע המשך

2

מבוא היסטורי לתאוריות חברתיות מודרניות

2

מבוא לביקורת התרבות

2

 

  

שיעורי הקבץ

ש"ס

מבוא בפילוסופיה
מתוך היצע הקורסים של החוג לפילוסופיה

2

מבוא בהיסטוריה
מתוך היצע הקורסים של החוג להיסטוריה

 

2

שניים מתוך שלושת השיעורים האלה:

מושגי יסוד בביולוגיה

2

מושגי יסוד בפיזיקה

2

מושגי יסוד במתמטיקה

2

  

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח