דרישות במהלך הלימודים

  1. חלה חובת נוכחות בכל הקורסים.
  2. התנאי לסיום כל קורס בהצלחה הוא ציון "עובר" כלומר, ציון 60 לפחות (פרט לקורסים שנקבע לגביהם במפורש ציון "עובר" גבוה מזה).
  3. על התלמידים להיבחן בכל שיעורי המבוא והתרגילים הנלווים להם. חובות הקורסים למתקדמים (למעט סמינריונים) ייקבעו על ידי מורי הקורסים.
  4. במסלול הלימודים הדו-חוגי יש לכתוב עבודה סמינריונית אחת ועבודת רפראט במגמת ההתמחות.
  5. במסלול הלימודים המורחב יש לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ושתי עבודות רפראט בשתי מגמות ההתמחות.

עבודות סמינריוניות ועבודות רפראט תימסרנה באמצעות מזכירות החוג.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח