דרישות ונהלים

1. השתתפות בסיורים המלווים את חלק מן הקורסים היא חובה. התלמידים ישאו בחלק מן ההוצאות הכרוכות בכך.

2. תלמיד שייכשל ב- 3 קורסים יופסקו לימודיו.

3. פניות תלמידים בנושאי תכנית הלימודים ובקשות מיוחדות יופנו לוועדת ההוראה של החוג בכתב באמצעות מזכירות החוג.

4. ציון הגמר בחוג ישוקלל כדלהלן:

מסלול חד-חוגי                                               מסלול דו-חוגי

לימודי החוג                            83%                 לימודי החוג   88%
וחטיבת השלמה                        
סמינריונים                              12%                 סמינריון        12%
גיאוגרפיה יישומית - פרויקט     5% 

                          

 מסלול מצטיינים
מסלול חד-חוגי (למצטיינים)   מסלול דו-חוגי (למצטיינים)  
לימודי החוג וחטיבת השלמה 63% לימודי החוג 68%
סמינריונים 12% סמינריון 12%
גיאגרפיה יישומית - פרויקט 5%     
לימודי מצטיינים 20% לימודי מצטיינים  20% 
  100%

100%
 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח