פירוט הקורסים

קורסי תכנית הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תוכנית הלימודים הקוגנטיביים של השפה ושימושיה

קורסי חובה

0688452401 - יסודות הפסיכו-בלשנות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00דן-דוד211
0688401401 - היבטים קוגניטיביים של שיח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד211
0688401102 - שיטות מחקר בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רמה עמישבסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00דן-דוד211
0688452201 - סמינר מחלקתי לתלמידי תזה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן450

קורסי בחירה

0688452101 - קשב זיכרון ומודעות בעיבוד שפה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חמוטל קריינרסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן260
0688401601 - שפה ומוח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה פלגסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00ווב501
0688452001 - אה בה ציגלה מה: על הפרעות בשטף הדיבור מנקודת מבט פסיכובלשנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא317
0688444401 - דו לשוניות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי פורמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00דן-דוד211
0688500001 - הפקת שפה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה שובלסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן260
0688500101 - השינוי הלשוני בין גרמטיקליזציה לקונסטרוקציונליזם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה שילדקרוטסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן261

קורסי בחירה מחוגים אחרים - מדעי הרוח

לשון עברית

0690430501 - ממשק פרוזודיה, שיח ותחביר בעברית המדוברת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'+ב'סמינרא'10:00–12:00ווב501
0690442801 - תהליכי לשון בעברית הישראלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג211

היחידה למחקר התרבות

0669403801 - אנשים מדברים בחיי היומיום (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן260

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

0659220401 - מודלים וסימולציות בפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
1085443101 - פרקים באבולוציה של השפה (תאריך בחינה)
ד"ר דור דניאל
פרופ' יבלונקה חוה
סמסטר א'שיעורג'12:00–15:00נפתלי203

בלשנות

סמסטר א'

0627402301 - סמינר נוירובלשנות: איזור ברוקה (תאריך הגשת עבודה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב401
0627419101 - סמינר עיבוד-חישוביות וקוגניציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב401
0627402701 - פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00ווב103
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00ווב103
0627402702 - תר' פסיכובלשנות:שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
גב' מעיין קשב סמסטר א'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג205
0627442001 - מתודולוגיות מחקר (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'שיעורב'16:00–20:00ווב103

סמסטר ב'

0627314401 - אופטימליות סגמנטלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב401
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב401
0627403001 - סמינר פרגמטיקה ודקדוק (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00ווב102
0627407701 - נוירובלשנות: שפה ומוח (תאריך בחינה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג205
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג205
0627409501 - סמינר למידה: חישוביות וקוגניציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב401
0627415001 - דמיון מבני ותפיסתי (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00ווב102

החוג לספרות

0680516501 - הסיפור הקצר: פרספקטיבה קוגניטיבית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמןא361

קורסים מהחוג לפסיכולוגיה ומהחוג לתקשורת על בסיס מקום פנוי

1085443101 - פרקים באבולוציה של השפה (תאריך בחינה)
ד"ר דור דניאל
פרופ' יבלונקה חוה
סמסטר א'שיעורג'12:00–15:00נפתלי203
1071493301 - אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים (תאריך בחינה)
ד"ר מודריק ליעדסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00נפתלי205
1071474801 - קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיביים (תאריך בחינה)
פרופ' אושר מריוססמסטר א'שיעורד'16:00–18:00נפתלי205
1071477201 - פתרון בעיות : המודלים הקלאסיים וגישות חדשות (תאריך בחינה)
פרופ' קרייטלר שולמיתסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00נפתלי205
1071474701 - מודלים חישוביים בתהליכים קוגניטיביים** (תאריך בחינה)
פרופ' אושר מריוססמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00שרת214
1071477301 - חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית (תאריך בחינה)
פרופ' קרייטלר שולמיתסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00נפתלי205
1071474901 - פילוסופיה של תהליכים מנטליים (תאריך בחינה)
פרופ' אושר מריוססמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00נפתלי206
0455350501 - מיפוי המוח ודימות מוחי (תאריך בחינה)
פרופ' אסף יניבסמסטר א'שיעורא'09:00–12:00שרמן003
1071482301 - הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות** (תאריך בחינה)
ד"ר מוכמל רועיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00נפתלי204

קורסי תואר ראשון הפתוחים לתלמידי תואר שני (עד ל-8 ש"ס)

בלשנות

0627314601 - סוגיות בהתפתחות פונולוגית טיפוסית וא-טיפוסית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גלית אדםסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00ווב501
0627324001 - סמינר רכישת התחביר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00ווב103
0627361501 - רב-לשוניות ומגע בין לשונות בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00ווב103
ד"ר רועי גפטרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב103

תרבות עברית

0690345001 - המערך המושגי והלקסיקלי של העברית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר סוברןסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
0627361501 - רב-לשוניות ומגע בין לשונות בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב103

ספרות

0680407501 - המטפורה: נקודת צומת בינתחומית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

שיעורי השלמה- קורסי ההשלמה אינם נחשבים במניין השעות לתואר

החוג לספרות

0680130201 - בעיות יסוד בתורת הספרות מפרספקטיבה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורג'12:00–16:00גילמן307
0680324601 - יצירה תרבותית בראי הקוגניציה (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן455

קורסי השלמה בבלשנות

סמסטר א'

0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0627101102 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00ווב102
0627101103 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627101104 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' סתיו קלייןסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00רוזנברג205
0627101105 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' נעה גלרסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00רוזנברג205
0627112001 - פונטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001
0627213001 - תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
גב' נועה ברנדלסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב001
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00רוזנברג001
0627213002 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
גב' איה חייטסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00ווב102
0627213003 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר משה זיאתסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00רוזנברג106
0627213004 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר יקיר דללסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00ווב102
0627218501 - מבוא לסוציובלשנות (תאריך בחינה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב001
ד"ר רועי גפטרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב001
0627218901 - מבוא לפרגמטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב103

סמסטר ב'

0627222201 - בלשנות חישובית מתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00ווב105
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב105
0627222101 - תר' בלשנות חישובית מתחילים (תאריך בחינה)
מר יונתן שפרסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00ווב102
0627106001 - יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג001
0627106002 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' הגר סקוטלסקיסמסטר ב'תרגילא'08:00–10:00ווב102
0627106003 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00ווב103
0627106004 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' שירן אופקסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00ווב102
0627102201 - פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב001
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב001
0627102202 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' סתיו קלייןסמסטר ב'תרגילג'08:00–10:00ווב102
0627102203 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' יעל פיררסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג102
0627102204 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' הדס יברכיהוסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג104
0627114201 - מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב001
ד"ר נירית קדמוןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00רוזנברג001
0627114202 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
מר אביב שונפלדסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00ווב103
0627114203 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
מר אלון פישמן סמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00ווב103
0627114204 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
מר איתמר שפי סמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג105
0627201101 - פונטיקה אקוסטית (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00ווב103
0627211401 - רכישת שפה (תאריך בחינה)
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'פרו"סב'14:00–16:00ווב103
ד"ר עינת שיטריתסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00ווב103

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח