סיום הלימודים לתואר וציון הגמר

ציון הגמר ישוקלל כלהלן:

ממוצע ציוני כל הקורסים בחוג 70%
ציון עבודת הרפראט / הפרוסמינריון 10%
ציון הסמינריון 20%

תלמידים במסלול המצטיינים:

ממוצע הקורסים הייחודיים 10%
ממוצע קורסי המאגר 20%
ממוצע הסמינריונים (בשתי הפקולטות) 14%
ממוצע הרפראטים (בשתי הפקולטות) 7%
ממוצע קורסי ההקבצים (בשתי הפקולטות) 49%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח