(המסלול המחקרי (עם עבודת-גמר

חובות המסלול המחקרי (עם עבודת-גמר)

התלמידים במסלול זה ילמדו 28 ש"ס (לא כולל שעות השלמה למי שמחויבים בהן, ולימודי שפה זרה שנייה), ויכתבו עבודת-גמר, שתוגש בסוף לימודיהם. להלן ההנחיות לבחירת הקורסים ולמילוי חובות המסלול:

1. קורסי ב"א: התלמידים יבחרו את הקורסים שלהם מרשימת סמינריוני המ"א של החוג. תינתן אפשרות לבחור גם מלימודי הב"א של החוג סמינריונים בלבד ובהיקף שלא יעלה על 8 ש"ס,(של מרצים בכירים בלבד), מתוך כל 28 השעות לתואר, בסמינריונים אלו ניתן לכתוב עבודת רפראט בלבד ובתנאי ששעות אלה יוכלו לשמש בסיס לסמינריוני המ"א שבכוונתם ללמוד.

2. לימודים אישיים: באישור יועץ המ"א יוכלו תלמידים מצטיינים לבחור בקורס אישי בהיקף של 2 או 4 ש"ס. הקורסים האישיים מבוססים על הדרכה אישית. בתיאום בין התלמיד למורה בקורס האישי ייקבעו הנושא, הביבליוגרפיה ואופן הלימוד. התלמידים יגישו הצעה לקורס האישי עם כל הנתונים האלה ובחתימת המורה לאישור וועדת המ"א של החוג, ולאחר מכן ירשמו במזכירות החוג לקורס האישי. התלמידים יכתבו שני חיבורים קצרים (הראשון יוגש במהלכו של הקורס, והשני בסיומו). המרצה יקבע את הציון הסופי.

3. עבודות סמינריוניות: התלמידים יכתבו עבודה סמינריונית אחת, בשנה הראשונה ללימודי המ"א שלהם.

4. ציוני קורסים: התלמידים אמורים לקבל ציון בסוף כל קורס, לפי המטלות שיקבע מורה הקורס.

5. לאחר שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודי התואר השני) יועברו מהמסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות הבאות: (א) חובות שמיעה של 12 ש"ס לפחות, בממוצע 90 ומעלה. (ב) הגשת הצעה לכתיבת עבודת גמר, מאושרת על ידי המנחה ועל ידי ועדת תואר שני של החוג. 

6. עבודת גמר: א. בתום השנה הראשונה או בראשית השנה השנייה ללימודים ישיג התלמיד את הסכמתו של אחד ממורי החוג הבכירים להנחותו בעבודת-הגמר. תכנית הלימודים של התלמיד בשנה השנייה תיקבע בהידברות עם מנחה עבודת-הגמר, ותכלול קורסים רלוונטיים לנושא העבודה, מלימודי החוג או מלימודי חוגים אחרים, בכפוף לכללי הפקולטה. בתחילת שנת הלימודים השנייה יגיש התלמיד לאישור ועדת המ"א של החוג את נושא העבודה ופירוט קצר של תכניתו, בצירוף אישור בכתב של המנחה. התכנית צריכה לזכות באישור הוועדה; יש למלא טופס אישור לכתיבת עבודת גמר תואר שני.

ב. עם סיום כתיבת העבודה, ולאחר אישור המנחה לטיוטה הסופית, תוגש העבודה למזכירות החוג בשני עותקים (מוקלדים אך לא כרוכים). נוסח זה יימסר לקורא שני, שייבחר על ידי ועדת המ"א בהתחשב בהמלצת המנחה;

ג. הנחיות להגשת הצעת מחקר ולעבודת הגמר ניתן למצוא באתר החוג.

ד. לאחר קבלת הציון הסופי, יש למסור למזכירות החוג שני עותקים מודפסים וכרוכים של העבודה וכן קובץ דיגיטלי ותקליטור שיועבר לסיפרייה.

יש למלא טופס הפקדה של עבודות גמר לתואר שני

7. ציון הגמר: הציון ייקבע לפי השקלול הבא: העבודה הסמינריונית 20%; ממוצע משוקלל של שאר הקורסים 40%; ציון עבודת-הגמר 40%.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח