הצעת עבודת הגמר

עבודת הגמר מוגדרת כעבודה סמינריונית מחקרית, מורחבת ומשוכללת. מספר העמודים המרבי בה הוא 80 עמודים (בכלל זה תקציר בעברית ובאנגלית ורשימה ביבליוגרפית). 

בתום הסמסטר הראשון ללימודים יודיע התלמיד לראש המגמה או ליועץ המגמה על כוונתו לכתוב עבודה במסלול המחקרי. הצעת התכנית תגובש עם מנחה העבודה עד תום שנה"ל הראשונה. היא תכלול את שם העבודה ואת שם המנחה, תיאור השאלה הנחקרת, היקף העבודה וגבולותיה, תיאור קצר של שיטות העבודה ורשימת ראשי הפרקים. היקף ההצעה כולה לא יעלה על 5 עמודים. ההצעה תוגש לאישור המנחה. העתק ההצעה המאושרת יופקד במזכירות החוג. 

לפירוט בנושא כתיבת עבודת גמר לחץ כאן

בקישורים להלן: טופס אישור לכתיבת עבודת גמר - תואר שני (יוגש עם הגשת ההצעה)

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח