מסלולי הלימוד ומהלכם

 1.     המסלול העיוני (ללא עבודת גמר)
 2.     המסלול המחקרי (כולל עבודת גמר)
 3.     לימודי צבירה לתואר השני


1. המסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

המסלול העיוני מיועד למעוניינים בהעמקת ידיעותיהם והשכלתם בתחום לימודי ההיסטוריה של המזה"ת ואפריקה ואינם מתעתדים להמשיך במחקר בתחום לימודים זה.

הלימודים במסלול העיוני יהיו בהיקף של 32 ש"ס, ויש לסיימם בתוך שנתיים. על התלמידים להגיש עבודות סמינריוניות בשניים מקורסי הלימוד, אך לא בקורסים שנלמדים בחוגים אחרים. בשאר הקורסים נדרשים התלמידים להגיש עבודת רפראט או מטלות אחרות, כפי שייקבע. כמו כן עליהם להגיש פרויקט גמר ולעמוד בבחינת גמר  (פרויקט טקסטואלי-היסטוריוגרפי שייקבע בין התלמיד לבוחן, באישור ועדת לימודי התואר השני בחוג).

הרכב הלימודים:

סמינריון היסטוריוגרפי או מתודולוגי (4 ש"ס)
סמינריון קריאה במקורות (4 ש"ס)
סמינריוני בחירה לתואר שני  (22 ש"ס)
סמינריון מחלקתי (2 ש"ס) – חובה לתלמידי שנה א'2.   המסלול המחקר
י (כולל עבודת גמר)

 

מסלול זה מיועד לתלמידים המעוניינים להתקדם בתחום המחקר ההיסטורי של המזרח התיכון ואפריקה. לכל האחרים (ובכלל זה גם תלמידים מצטיינים) יוצע לבחור במסלול העיוני.

לתלמידים מצטיינים במיוחד בלימודי התואר הראשון או בלימודי התואר השני (בשנתיים הראשונות ללימודים בלבד) מוצע לפנות למסלול הישיר לדוקטורט (ראו פרטים באתר ביה"ס להיסטוריה, http://www.historyschool.tau.ac.il/).

הלימודים במסלול המחקרי יהיו בהיקף של 28 ש"ס לפחות, ויש לסיימם בתוך שנתיים. על התלמידים להגיש עבודה סמינריונית באחד הקורסים על פי בחירתם, אך לא בקורס שנלקח מחוג אחר.  בשאר הקורסים נדרשים התלמידים להגיש עבודת רפראט או מטלה אחרת, כפי שייקבע. כמו כן על התלמידים  להגיש עבודת גמר.

במהלך לימודיהם יידרשו התלמידים להשיג רמת "פטור" (ברמת מתקדמים) בפרסית או בתורכית, ולחלופין ללמוד שני קורסי קריאה במקורות ערביים המיועדים לתלמידי התואר השני (8 ש"ס). לימודי השפה אינם נכללים במניין השעות לתואר.  

עבודת גמר 

במסגרת הסמינריון המחלקתי יודרכו התלמידים בנושאים הקשורים להגדרת מחקר, בחירת מקורות והגשת הצעת מחקר. הצעות מחקר נשפטות על ידי המנחה ועל ידי שופט נוסף הנקבע בהתייעצות עם הוועדה ללימודי התואר השני של החוג.

רצוי להגיש את הצעת המחקר בתום שנת הלימודים הראשונה, אך לא יאוחר מסוף הסמסטר הראשון בשנת הלימודים השנייה.

עבודת הגמר תוגש למזכירות החוג בשני עותקים מודפסים ובעותק דיגיטלי (דיסק און קי) שיועבר לספריה. על התלמיד למלא את טופס העלאת עבודת גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטלי ולהביאו למזכירות יחד עם עבודת הגמר.

עבודת הגמר לתואר השני היא חיבור במתכונת אקדמאית-מקצועית. מטרתה להוכיח את כושרם של הסטודנטים לבצע מחקר המושתת על מקורות ראשוניים לנושא שבחרו ואת יכולתם להבין את השיח המקצועי בתחומם, להציג ולבקר את העמדות השונות בשיח זה, לטעון טענות היסטוריוניות משכנעות על סמך המקורות שבדקו ולשלבן בשיח. היקפה של עבודת הגמר לא יעלה על שמונים עמודים. עבודות הגמר לתואר השני אינן אמורות לעמוד בקנה המידה הנדרש ממאמר או מספר אקדמי, אולם עבודות ששופטיהן יעריכו כי עמדו בכך תזכינה את כותביהן בהערכה "הצטיינות יתרה".

לפירוט בנושא עבודת גמר במסלול במחקרי לחץ כאן

הרכב הלימודים:

סמינריון היסטוריוגרפי או מתודולוגי (4 ש"ס)           
סמינריון קריאה במקורות (4 ש"ס)
סמינריוני בחירה לתואר שני (18 ש"ס)
סמינריון מחלקתי (2 ש"ס) – חובה לתלמידי שנה א'
שפה זרה שנייה (רמת "פטור") או שני שיעורי קריאה במקורות ערביים (8 ש"ס) – לימודי השפה אינם נכללים במניין השעות לתואר.  

 

3.   לימודי צבירה לתואר השני

כדי לאפשר לתלמידים ללמוד בקצב אטי יותר, מוצעת האפשרות לפרוש את הלימודים על פני ארבע שנים. תלמידים אלה יוכלו להרחיב דעת ולהעמיקה בלא שיהיו כבולים בסד הזמן המקובל ללומדים במסלולים הרגילים.

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה יאפשר לרשום תלמידים למסלול הצבירה למשך שנתיים בלבד (במעמד מיוחד ובסימול רישום 07). במהלך שנתיים אלה ישלימו התלמידים לפחות מחצית ממכסת השעות לתואר השני במסלול העיוני, כלומר 4 סמינריונים לפחות (16-14 ש"ס). לאחר שנתיים במעמד המיוחד יעברו התלמידים למעמד רגיל (מן המניין) ויידרשו להשלים את לימודיהם לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. בנקודת הקבלה למעמד הרגיל  ועל סמך הישגיהם, קצב התקדמותם והתרשמות ראש הוועדה ללימודי התואר השני של החוג, יוחלט לאיזה מסלול ישויכו - המסלול המחקרי או המסלול העיוני.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח