מבנה ההקבצים החוגיים

להלן מבנה ההקבצים החוגיים של הפקולטה למדעי הרוח בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח . פירוט שמות הקורסים, המרצים ושעות הלימוד מופיעים בתכניות הלימודים של החוגים עצמם בידיעון זה (מבנה ההקבצים הבין-תחומיים מופיע באתר האינטרנט).

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח