בחינות

AspMaker2010s

 • עבודות סמינריוניות לסמסטר א' יש להגיש עד 15.5.2016
 • עבודות סמינריוניות לסמסטר ב' יש להגיש עד 18.9.2016


 • יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים בלוח המודעות.
 • בעבודות יש רק תאריך אחד להגשה. לא ינתן מועד ב' להגשת עבודות.
 • אין ארכות אישיות בהגשת מבחני בית או עבודות.
 • עבודות סמינריוניות , עבודות סיום קורס ובחינות בית יש להגיש למזכירות התכנית בלבד ולא ישירות למורה.
 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
 • עבודות שלא תמסרנה במועד לא תבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית ו/או החוג המתאים.


 • לתשומת לבכם:
  ככלל, הפקולטה אינה מקיימת בחינות במועד מיוחד, לכן המלצתנו לכם לעשות מאמץ ולהבחן במועדי א'.


 • תזכורת: לאחר מתן הציון הסופי בעבודה סמינריונית, לא ניתן לתלמיד לשנותה, לתקנה, לכתבה מחדש וכו' .

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראלית   ד"ר יובל גוז'נסקי   21/01/2016  13:00  28/02/2016  16:00 
בחינה   גישות יצירתיות במדעי הרוח   ד"ר תמי אילת-יגורי   24/01/2016  09:00  21/02/2016  09:00 
בחינה   תרבות פופולרית ותקשורת המונים באמריקה הלטינית   ד"ר נאואל ריבקה   26/01/2016  13:00  06/03/2016  16:00 
בחינה   תרבות וקוגניציה   ד"ר רונן סלמן צדקה   29/01/2016  09:00  28/02/2016  16:00 
בחינה   מבוא למיתולוגיה   ד"ר מעין מזור   31/01/2016  13:00  04/03/2016  09:00 
בחינה   תולדות המחשבה הכלכלית   ד"ר ירון כהן צמח   03/02/2016  09:00  06/03/2016  16:00 
בחינה   מבוא לרטוריקה   ד"ר שי פרוגל   07/02/2016  09:00  11/03/2016  09:00 
בחינה   כאשר חוטבים עצים-עפים שבבים: קרבנות מלחמה רעב וטרור בברה"מ   ד"ר דינה מויאל   09/02/2016  09:00  13/03/2016  16:00 
בחינת בית   מבבל לניו-יורק (דרך תל-אביב): עיר ועירוניות במבט היסטורי ועכ   ד"ר רוני רצ'קובסקי   מועד א : 19/01/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 21/01/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 07/03/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 09/03/2016 בשעה 13:00

בחינת בית   תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית: בירור מושגי   ד"ר נועה גדי   מועד א : 19/01/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 21/01/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 23/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 25/02/2016 בשעה 13:00

בחינת בית   הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות   ד"ר גדי אלון   מועד א : 25/01/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 27/01/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 29/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 02/03/2016 בשעה 13:00

בחינת בית   מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד   ד"ר רימה שיכמנטר   מועד א : 26/01/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 28/01/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 01/03/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 03/03/2016 בשעה 13:00

בחינת בית   יצירותיו של חורחה לואיס בורחס: ההגות והקיום   גב' פלורינדה פ. גולדברג   מועד א : 01/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 03/02/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 07/03/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 09/03/2016 בשעה 13:00

בחינת בית   מקורבנות לרוצחים: ג'נוסייד ואלימות המונית בדרום-מזרח אירופה   ד"ר רז שמואל סגל   מועד א : 02/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 04/02/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 08/03/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 10/03/2016 בשעה 13:00

בחינת בית   הפגיעה השלישית - דמות האדם בראי הפסיכואנליזה   ד"ר יוסף טריאסט   מועד א : 08/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 10/02/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 14/03/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 16/03/2016 בשעה 13:00

בחינת בית   תרבות זמננו: רעיון המודרניות *   ד"ר נועה גדי   מועד א : 14/02/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 16/02/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 27/03/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 29/03/2016 בשעה 13:00

עבודה   אמנות ופעולה - בין הפרטי לציבורי   גב' היימן מיכל   מועד א : הגשה עד 15/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים בזירה הציבורית   ד"ר איתן אורקיבי   מועד א : הגשה עד 29/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   ארגנטינה במאה ה-20: כלכלה, חברה ופוליטיקה   ד"ר אפריים דוידי   מועד א : הגשה עד 03/04/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   הערות שוליים: קריאות אינטרטקסטואליות א'   ד"ר דרור בורשטיין   מועד א : הגשה עד 27/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח למערב   ד"ר אביב לבנת   מועד א : הגשה עד 20/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   כתיבת תסריטים   גב' ויניק מיכל   מועד א : הגשה עד 10/3/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : הגשה עד 27/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע   ד"ר עופר נורדהיימר נור   מועד א : הגשה עד 09/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייבר   ד"ר משה אלחנתי   מועד א : הגשה עד 20/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מהשואה אל עבר המפנה התיאולוגי: הפילוסופיה העכשווית אחרי הפוס   ד"ר חיים דעואל לוסקי   מועד א : הגשה עד 13/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מחלוקות מודרניות: כלכלה, ניהול, מדינה, דת**   מר אבירם שריאל   מועד א : הגשה עד 13/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מחשבה כלכלית בעידן הרשת - מאופוריה לאפוריה   ד"ר יקותיאל שהם   מועד א : הגשה עד 22/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מלידה עד מוות- על טקסי מעבר בקבוצות מסורתיות ומודרניות   ד"ר נילי אריה-ספיר   מועד א : הגשה עד 06/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   סדנת תרגום ספרדית עברית**   ד"ר טל גולדפיין   מועד א : הגשה עד 20/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   צדק חברתי ואי/ שוויון בישראל   גב' יערה בוקסבאום   מועד א : הגשה עד 22/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   רוסים ורוסיה בין המאות - תמה של תקופה ביצירותיו של א.פ. צ'כו   ד"ר מרינה ניזניק   מועד א : הגשה עד 09/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   שואה וגבורה בשיח הציבורי הישראלי   ד"ר שרון גבע   מועד א : הגשה עד 06/03/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   הסינגולריות מתקרבת? קריאה ביקורתית של עתידנות טכנולוגית   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : הגשה עד 15/05/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל האנש   ד"ר תובל עתליה   מועד א : הגשה עד 15/05/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   מזבוב ועד פיל- בעלי חיים בתרבות הילד*   ד"ר טל קוגמן   מועד א : הגשה עד 15/05/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   על אהבה, תשוקה ואתיקה במרחב הטיפולי   ד"ר אורנה ראובן   מועד א : הגשה עד 15/05/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   תדמיות ומוניטין - הצגת האני בשיח   פרופ' רות עמוסי   מועד א : הגשה עד 15/05/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים   ד"ר עידן שמעוני   17/06/2016  09:00  15/07/2016  09:00 
בחינה   העיתונות החרדית והמודרנה   מר יובל חרובי   19/06/2016  13:00  17/07/2016  09:00 
בחינה   אינדיאנים-מקסיקנים: בין אתנוסייד לרב תרבותיות   ד"ר בן-דוד ליאור   20/06/2016  09:00  22/07/2016  09:00 
בחינה   דיני החוזים - כלי תיאורטי לניהול אפקטיבי   עו"ד מתן גרינגר   26/06/2016  09:00  26/07/2016  09:00 
בחינה   המשבר הכלכלי של שנת 2008 - העוקץ האמריקאי?   ד"ר חפץ שרון   01/07/2016  09:00  31/07/2016  09:00 
בחינה   תחנות יסוד במדעי הרוח: קריאה רב תחומית   ד"ר דוד רוטמן   01/07/2016  09:00  29/07/2016  09:00 
בחינת בית   שלא יעבדו עליכם: עדויות ושקרים ברשת   ד"ר בועז מילר   מועד א : 20/06/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 22/06/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 25/07/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 27/07/2016 בשעה 13:00

בחינת בית   יסודות בניתוח רטורי   ד"ר גליה ינושבסקי   מועד א : 21/06/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 23/06/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 19/07/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 21/07/2016 בשעה 13:00

בחינת בית   תורת היצרים בפסיכואנליזה: קריאה בפרויד ובממשיכי דרכו   מר רענן שניר   מועד א : 27/06/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 29/06/2016בשעה 13:00

מועד ב : 01/08/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 03/08/2016 בשעה 13:00

בחינת בית   מבוא ללימודי ג'נוסייד   ד"ר רז שמואל סגל   מועד א : 28/06/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 30/06/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 08/08/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 10/08/2016 בשעה 13:00

בחינת בית   פסיכואנליזה, היסטוריה וזיכרון: סוגיות נבחרות בחשיבה פסיכואנל   ד"ר ערן רולניק   מועד א : 28/06/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 30/06/2016 בשעה 13:00

מועד ב : 07/08/2016 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 09/08/2016 בשעה 13:00

עבודה   אושר דיגיטלי: על טכנולוגיות לעיצוב רגשות   ד"ר גלית ולנר   מועד א : הגשה עד 17/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו   ד"ר גד בן שפר   מועד א : הגשה עד 20/07/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   התיאוריה והפילוסופיה של הצילום המודרני   ד"ר חיים דעואל לוסקי   מועד א : הגשה עד 11/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   יחסים בין-אישיים בקבוצה   גברת ליאור גול   מועד א : הגשה עד 11/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   יידיש ואוונגרד במזרח אירופה בין מלחמות העולם   ד"ר אביב לבנת   מועד א : הגשה עד 20/07/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה   ד"ר יובל גוז'נסקי   מועד א : הגשה עד 09/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   כוחן של מילים - נאומי מופת   ד"ר מעין מזור   מועד א : הגשה עד 17/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   כתיבה אקדמית**   ד"ר עילי ראונר   מועד א : הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   כתיבה יוצרת   מר סמי ברדוגו   מועד א : הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מ.א. בולגקוב, סופר,היסטוריון, סטיריקן ופילוסוף   ד"ר מרינה ניזניק   מועד א : הגשה עד 15/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה   ד"ר חנה לבנת   מועד א : הגשה עד 11/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מרחב בספרות ילדים ישראלית   ד"ר דרור בורשטיין   מועד א : הגשה עד 15/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מתנות וכלכלת מתנות: מבט אתנו-היסטורי מתקופת האבן לעידן הדיגי   מר גלרנטר ליאור   מועד א : הגשה עד 15/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   סדנת תרגום ספרדית עברית**   ד"ר טל גולדפיין   מועד א : הגשה עד 17/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים   ד"ר עופר נורדהיימר נור   מועד א : הגשה עד 09/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   קריאה ביקורתית בטקסטים עיוניים**   ד"ר שאול סתר   מועד א : הגשה עד 15/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   רב-לשוניות, זהות והגירה במאה ה-21**   ד"ר טל גולדפיין   מועד א : הגשה עד 07/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   רטוריקה מעשית: קריאות אינטרטקסטואליות ב   ד"ר ננה אריאל   מועד א : הגשה עד 10/8/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : הגשה עד 11/08/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג   ד"ר משה אלחנתי   מועד א : הגשה עד 18/09/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה   ד"ר יקותיאל שהם   מועד א : הגשה עד 18/09/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה   ד"ר ערן רולניק   מועד א : הגשה עד 18/09/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   שפה מגלה ושפה מכסה   ד"ר שי פרוגל   מועד א : הגשה עד 18/09/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   תיאוריה וביקורת: מודרנה ופוסטמודרנה   ד"ר נועה גדי   מועד א : הגשה עד 18/09/2016 בשעה 13:00, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח