ציונים ובחינות

1. מועדי בחינות
2. ערעורים
3. ציון גמר

1. מועדי בחינות

מומלץ לתלמידים להיבחן במועדי א'. ועדת ההוראה של החוג לא תאשר מועדי ג', למעט במקרים חריגים כמפורט בהוראות האוניברסיטה. התלמידים מתבקשים לבדוק את לוח הבחינות שבידיעון ולהימנע מרישום לקורסים שהבחינות בהם נערכות באותו מועד. אישורי מחלה, בחינות במועדים חופפים, קורס אחרון לתואר וסיבות אחרות אינן מקנות זכות למועד ג' והתלמידים יידרשו ללמוד את הקורס פעם נוספת כדי להשלים את השעות החסרות לתואר.

2. ערעורים

ניתן להגיש ערעור על ציון במזכירות החוג עד חמישה ימים ממועד פרסום הציונים. בקשת הערעור תוגש בכתב. הציון שיתקבל לאחר הערעור הוא הציון הקובע.

על האפשרות להיבחן במועד ב' לצורך שיפור ציון חיובי – קראו בפרק "מידע כללי" של הפקולטה. מורה אינו רשאי לשנות ציון לאחר שפורסם.

3. ציון גמר

ציון הגמר יחושב לאחר סיום כל חובות הלימוד (במסלול הדו-חוגי – 52 ש"ס, ובמסלול החד-חוגי – 96 ש"ס), וישוקלל באופן הבא:

במסלול הדו-חוגי

ציוני שיעורי הבחירה+שיעור בחירה בחוג להיסטוריה של עם-ישראל

12%

ציוני שיעורי המבוא

12%

ציוני השו"תים

33%

ציוני הסמינריונים ברמה הבסיסית

24%

ציוני הסמינריון ברמה המתקדמת

19%

במסלול החד-חוגי

ציוני שיעורי הבחירה+שיעור בחירה בחוג להיסטוריה של עם-ישראל

12%

ציוני שיעורי המבוא

10%

ציוני השו"תים

28%

ציוני הסמינריונים ברמה הבסיסית

24%

ציוני הסמינריונים ברמה המתקדמת

20%

ציוני ההשלמות בחוגים אחרים

6%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח