מלגות

  • התכנית מציעה 3–4 מלגות לסיוע בתשלום שכר הלימוד. המלגות מוענקות על ידי "מועצת נשים יהודיות" (NCJW).
  • עם תחילת שנת הלימודים, יקבלו תלמידות ותלמידי התכנית הנחיות מפורטות לגבי הגשת מועמדות למלגה.
  • את טפסי המועמדות יש להגיש במזכירות התכנית.

מלגות מיוחדות

מלגות מיוחדות בתמיכת נשיא האוניברסיטה לעידוד הרחבת הידע המגדרי ניתנות לבני הקהילה האתיופית, לתושבי הפריפריה ולבני החברה הערבית על בסיס נזקקות כלכלית.

פרטים נוספים על כך במזכירות התכנית.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח