הליכי סיום לימודים וקבלת זכאות לתואר

עם סיום כל חובות הלימודים (בכל חוג בנפרד) וקבלת כל הציונים, על התלמיד להסדיר את סיום לימודיו באמצעות מילוי "טופס הטיולים" המצוי באתר האוניברסיטה באינטרנט.

הזכאות לתואר מותנית בקבלת אישורים אלה:
 1) קבלת כל הציונים לתואר בחוגי הלימוד. 
 2) פתיחת בקשה לסיום לימודים בכל אחד מחוגי הלימוד.
 3) אישור מן היחידה לשכר לימוד שהתלמיד הסדיר את כל תשלומיו לאוניברסיטה.
 4) אישור מן הספרייה שהתלמיד אינו חייב ספרים. 

הפקולטה אינה יוזמת איתור של הזכאים לתואר. הפקת אישור זכאות לתואר תיעשה אך ורק ביוזמת התלמיד.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח