מבנה תכנית הלימודים

יש ללמוד סה"כ 54 ש"ס בלימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית.
סטודנטים מחוייבים ללמוד בין 12 ל-18 ש"ס באוניברסיטאות האחרות השותפות בתכנית או באחת מהן (ציוני הקורסים באוניברסיטאות השותפות לתכנית ישוקללו בחישוב ציון הגמר לתואר).
לימוד מעבר ל-18 ש"ס יחייב אישור יועץ. סמינר אחד לפחות יילמד באוניברסיטת האם.

בשנים א - ב הלימודים כוללים שעורי חובה מבואיים וכן שעורי בחירה.

בשנים ב-ג  כוללים הלימודים 2 סמינרים ושעורי בחירה.

מהלך הלימודים

שעורי מבוא (מבוא ללימודי אפריקה ומבוא לאנתרופולוגיה – חובה)

12 ש"ס

שעורי בחירה (מתוכם ניתן ללמוד עד 12 ש"ס קורסים שאינם עוסקים במלואם באפריקה אך בעלי זיקה חזקה לאפריקה)

34 ש"ס

2 סמינרים (לפחות אחד בת"א)

8 ש"ס

מתוך סך השעות, לפחות 12 ש"ס ילמדו בלימודי אפריקה מחוץ לת"א  בבן גוריון ו/או באו"פ)

סה"כ 54 ש"ס

תכנית הלימודים בתואר הבין-אוניברסיטאי בלימודי אפריקה תיבנה בהתייעצות אישית עם היועצת ללימודי אפריקה באוניברסיטת ת"א.

היועצת תסייע גם בבחירת קורסים ובהליך הרישום לאוניברסיטאות האחרות השותפות לתכנית.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח