תנאי הרישום והקבלה

יתקבלו לתכנית בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" אשר סיימו את לימודי התואר הראשון בציון 80 לפחות. הקבלה מותנית בתוצאות בחינת מיון וריאיון אישי.

בחינת המיון בודקת את רמתו של המועמד מבחינת ידיעת העברית והשליטה הטובה בה על פי מה שרכש במהלך שנותיו. אין זו בחינה בדקדוק עברי ואף לא בחינה על חומר מסוים אחר. 

הודעה על מועדי הבחינה והריאיון תישלח לנרשמים במהלך חודש יולי

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח