מהלך הלימודים

 א.                 המסלול הדו-חוגי בהיסטוריה של עם ישראל
 ב.                 המסלול החד-חוגי בהיסטוריה של עם ישראל
 ג.                 המסלול הבין-תחומי ללימודי ישראל
 ד.                 "תכנית אופקים"

א. המסלול הדו-חוגי בהיסטוריה של עם ישראל


הלימודים במסלול הדו-חוגי כוללים סה"כ 58 ש"ס לתואר:

1. תרגיל חובה בשנה ראשונה:

 "ארון הספרים היהודי - מקורות לחקר תולדות ישראל" – 4 ש"ס.

2.     יחידות חובה במסגרת לימודי הליבה

לימודי הליבה הן יחידות שכל תלמיד חייב בהן. כל יחידה כוללת שני שיעורים ותרגיל נושא בכל תקופה:

שיעור(ים) – 4 ש"ס, תרגיל  נושא – 4 ש"ס – בכל אחת משלושת התקופות: סה"כ 24 ש"ס.

סך כל שעות הליבה ותרגיל החובה: 30 ש"ס (במשך שנה וחצי).


במסגרת לימודי הליבה חובה ללמוד את השיעורים הבאים:

בתקופת העת העתיקה: שיעור: עולמות יהודים בין כורש למוחמד – 4 ש"ס

בתקופת ימי הביניים: שני שיעורים:

יהודים ונוצרים בימי הביניים א' עד מסע הצלב – 2 ש"ס

יהודים ונוצרים בימי הביניים ב' ממסע הצלב הראשון ועד למגיפה השחורה  – 2 ש"ס

בתקופת העת החדשה:  תרגיל: העולם היהודי בעת החדשה – 4 ש"ס.
 
 התלמידים אינם חייבים לסיים את לימודי הליבה בשנה הראשונה ללימודיהם, אלא יוכלו להמשיכם בשנה השנייה, במקביל ללימודי ההתמחות.


3.  יש לבחור עוד שיעור אחד בהיקף של 2 ש"ס מלימודי הליבה המוצעים בחוג.

4.    לימודי התמחות.

לימודי ההתמחות מחולקים לתקופות:
בלימודי ההתמחות שלאחר לימודי הליבה יוכלו התלמידים לבחור בתקופה או בנושא שבהם יתמקדו לימודיהם. במקרים מיוחדים תאשר ועדת ההוראה של החוג ללמוד בקורסים מחוגים אחרים,(כמו היסטוריה כללית או תרבות עברית).

תקופה א' – שיעור(ים) – 4 ש"ס, תרגיל נושא – 4 ש"ס,

שני סמינריונים של 4 ש"ס כל אחד, באחד תיכתב עבודה סמינריונית ובשני ייכתב רפראט  –  סה"כ 16 ש"ס.

תקופה ב' – תרגיל נושא – 4 ש"ס, סמינריון שבו תכתב עבודת רפראט – 4 ש"ס - סה"כ 8 ש"ס.
 
תקופה ג' – תרגיל נושא – 4 ש"ס, או:  סמינריון שבו תכתב עבודת רפראט – 4 ש"ס - סה"כ 4 ש"ס.
 
בכל מקרה, שיעור ותרגיל נושא בכל תקופה קודמים ללימודים בסמינריון.

סך כל שעות ההתמחות – 28 ש"ס
 
במסגרת לימודי ההתמחות ניתן ללמוד שיעור או תרגיל של 2 או 4 ש"ס מהחוג ללימודי התרבות העברית ו/או מהחוג להיסטוריה כללית.

 סך כל שעות הלימוד לתואר במסלול הדו-חוגי: 58 ש"ס

שפה זרה: במסלול הדו-חוגי בהיסטוריה של עם ישראל אין חובה ללמוד שפה זרה!
עם זאת, תלמידי המסלול המעוניינים ללמוד שפה זרה נוספת, רשאים לעשות כך, באישור ועדת ההוראה, ובתנאי שציונם בקורס יהיה ציון עובר לפחות. תלמיד שלא יסיים את לימודיו בקורס - יחוייב במלוא התשלום.
 
שעות לימוד השפה והציון בקורס לא יחושבו במניין השעות לתואר ולא ישוקללו בציון הגמר.

 
ב. המסלול החד-חוגי בהיסטוריה של עם ישראל

למסלול החד-חוגי יוכלו להתקבל תלמידים, החל מהשנה השנייה ללימודים, לאחר שסיימו את לימודי שנה א' בחוג בציון ממוצע של 85 ומעלה וציון ממוצע של 80 ומעלה בחוג השני (בתכנית לימודים מלאה, כ- 20 ש"ס בכל חוג).


הלימודים במסלול זה יכללו:

58 ש"ס, כפי שחייבים תלמידי המסלול הדו-חוגי (ראו לעיל) ועוד:

24 ש"ס, לפי הפירוט הבא:
בתקופת ההתמחות: שיעור, תרגיל נושא וסמינריון - 12 ש"ס.
בתקופה השנייה: תרגיל נושא וסמינריון (רפראט) - 8 ש"ס.
בתקופה השלישית: תרגיל נושא - 4 ש"ס.


20 ש"ס של לימודי חטיבה מחוגים אחרים (באישור יועץ החוג):

שיעורים בהיקף של  - 8 ש"ס, שני תרגילי נושא - 8 ש"ס, סמינריון (רפראט) - 4 ש"ס.
 
 

לימודי שפה זרה שנייה - 8 ש"ס ברמת מתחילים
(הציון לא ייכלל בחישוב הציון המשוקלל).באישור ועדת ההוראה ניתן יהיה להכיר בקורסים שנלמדו בשנה הראשונה בחוג השני כחלק מלימודי המסלול החד-חוגי.

בלימודים במסלול החד-חוגי תנהג ועדת ההוראה של החוג בגמישות מרבית ותנסה להתאים את התכנית לרצונו ולבחירתו של התלמיד.

סך כל שעות הלימודים במסלול החד-חוגי: 110 ש"ס
 

ג. המסלול הבין-תחומי ללימודי ישראל

במסלול לימודי ישראל שלושה חלקים:

שיעורי חובה, שיעורי ליבה ושיעורי בחירה – סה"כ 58 ש"ס.

שיעורי חובה כוללים שני שיעורי מבוא שאותם יש ללמוד בשנה הראשונה – סה"כ 6 ש"ס
שיעורי ליבה כוללים שיעורים ותרגילים במשך שלוש שנים – סה"כ 32 ש"ס 
שני סמינריונים של 4 ש"ס כל אחד, באחד תיכתב עבודה סמינריונית ובשני ייכתב רפראט - סה"כ 8 ש"ס

בחירת הסמינרים תיעשה בייעוץ האחראי על תכנית הלימודים 

שיעורי בחירה גם מחוגים אחרים במשך שלוש שנים סה"כ 12 ש"ס
 
שפה זרה: במסלול הבין-תחומי ללימודי ישראל אין חובה ללמוד שפה זרה!
 
עם זאת, תלמידי המסלול המעוניינים ללמוד שפה זרה נוספת, רשאים לעשות כך, באישור ועדת ההוראה, ובתנאי שציונם בקורס יהיה ציון עובר לפחות. תלמיד שלא יסיים את לימודיו בקורס - יחוייב במלוא התשלום.
 
שעות לימוד השפה והציון בקורס לא יחושבו במניין השעות לתואר ולא ישוקללו בציון הגמר.
 
 
 
ד. "תכנית אופקים"

התכנית מיועדת לתלמידים בעלי כישורים גבוהים במיוחד, המתעניינים בתפיסת היהדות כתרבות, ובמשא ומתן הרוחני שבין תרבות זו לתרבויות העולם בכלל, ולזו המערבית בפרט. מטרת  התכנית היא העמקה בלימוד מקורות היהדות  והשתלבות באתגרי החינוך במדינת ישראל מתוך רצון להשפיע על פניו התרבותיים של דור העתיד של החברה הישראלית.

התלמידים יתחייבו ללמד את הנושא במערכת החינוך במשך שלוש שנים ובהיקף של שליש משרת הוראה לפחות, ומערכת החינוך תסייע בשיבוצם כמורים בבתי ספר תיכוניים של החינוך הממלכתי.

מסלול הלימודים ב"תכנית  אופקים" הוא מסלול דו-חוגי:
החוג הראשון הוא "לימודי התרבות העברית" במגמה לפילוסופיה יהודית והחוג השני הוא החוג להיסטוריה של עם ישראל (כולל המסלול הרב-תחומי ללימודי ישראל).


סדר הלימודים, חובות התלמידים ודרישות הקדם הם ע"פ המסלול הדו-חוגי אך תלמידי "תכנית אופקים" ילמדו במסגרת החוג להיסטוריה של עם ישראל סה"כ 50 ש"ס.

הלימודים במסלול כוללים:

לימודי ליבה (יחידות מבוא) ולימודי התמחות באחת מהתקופות:
תקופת העת העתיקה, תקופת ימי הביניים או תקופת העת החדשה.

לימודי הליבה הם יחידות מבוא שכל תלמיד חייב בהן. כל יחידה כוללת שני שיעורים ותרגיל נושא בכל תקופה.

כל תלמיד חייב להשתתף בתרגיל החובה:

 "היצירה היהודית בעת החדשה: שורשים ומגמות" - 4 ש"ס.
(התרגיל ייחשב במסגרת החוג לתרבות עברית) .

סך כל שעות הליבה: 24 ש"ס.


לימודי ההתמחות מחולקים לתקופות:
תקופה א'
–  שיעור של 2 ש"ס ותרגיל נושא, שני סמינריונים, שבאחד תיכתב עבודה סמינריונית ובשני תיכתב עבודת רפראט – סה"כ – 14 ש"ס.
תקופה ב'- תרגיל נושא וסמינריון שבו תיכתב עבודת רפראט שנייה  - סה"כ – 8 ש"ס.
תקופה ג'- תרגיל נושא
או סמינריון שבו תיכתב עבודת רפראט- סה"כ 4 ש"ס.

סך כל שעות ההתמחות – 26 ש"ס

שפה זרה: ב"תכנית אופקים" אין חובה ללמוד שפה זרה!
 
עם זאת, תלמידי המסלול המעוניינים ללמוד שפה זרה נוספת, רשאים לעשות כך, באישור ועדת ההוראה, ובתנאי שציונם בקורס יהיה ציון עובר לפחות. תלמיד שלא יסיים את לימודיו בקורס - יחוייב במלוא התשלום.
 
שעות לימוד השפה והציון בקורס לא יחושבו במניין השעות לתואר ולא ישוקללו בציון הגמר.
 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח